Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (27/2022) Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za trzeci kwartał 2022 roku.

23.11.2022, 21:54aktualizacja: 23.11.2022, 21:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2022

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w toku sporządzania sprawozdań finansowych za trzeci kwartał 2022 roku, w dniu 23 listopada 2022 roku zakończono testy na utratę wartości aktywów oraz dokonano ujęcia w sprawozdaniach finansowych Spółki za trzeci kwartał 2022 roku jednorazowych operacji o charakterze księgowym dotyczących utworzenia odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów Spółki, z których kluczowe obejmują:

? utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów dotyczących spółki Cambridge Chocolate Technologies Sp. z o.o. wykazanych w księgach Emitenta o łącznej wartości 12,47 mln zł wraz z wpływem na wzrost wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego w wysokości 1,12 mln zł,

? utworzenie odpisów aktualizujących wartość prac rozwojowych ujętych w księgach spółki Cambridge Chocolate Technologies Sp. z o.o. w wysokości 4,71 mln zł wraz z wpływem na wzrost wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego w wysokości 0,42 mln zł.

? utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów dotyczących spółki Adiuvo Management Sp. z o.o. wykazanych w księgach Emitenta o łącznej wartości 16,39 mln zł wraz z wpływem na wzrost wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego w wysokości 1,47 mln zł,

? utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów dotyczących spółki Airway Medix S.A. wykazanych w księgach Emitenta o łącznej wartości 12,58 mln zł wraz z wpływem na wzrost wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego w wysokości 1,13 mln zł,

Odpis aktualizujący wartość aktywów dotyczących spółki Airway Medix S.A. został ustalony przede wszystkim w oparciu o wartość godziwą, która została określona w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Airway Medix S.A.

Wszystkie ww. odpisy mają wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe z wyjątkiem odpisów związanych z pracami rozwojowymi, które mają wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Podejmując decyzję o przeprowadzeniu testów na utratę wartości oraz dokonaniu odpisów Zarząd Spółki zastosował zasadę należytej ostrożności, która podyktowana była kilkoma powiązanymi czynnikami. Z jednej strony pandemia Covid-19 wpłynęła na wydłużenie niektórych procedur operacyjnych związanych z rozwojem i komercjalizacją technologii znajdujących się w portfelu Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments, a z drugiej strony nie bez znaczenia pozostaje czynnik perspektyw makroekonomicznych determinowanych inflacją, rosnącymi kosztami obsługi finansowania dłużnego oraz ryzykiem recesji. Powyższe ma wpływ na spowolnienie przebiegu komercjalizacji poszczególnych projektów prowadzonych przez GK Adiuvo Investments, niemniej jednak działania zmierzające do komercjalizacji prowadzonych projektów będą kontynuowane.

Powyższe operacje korygują zysk [stratę] przed opodatkowaniem w kwotach wskazanych powyżej [in minus w odniesieniu do odpisów oraz in plus w zakresie odroczonego podatku]. Powyższe operacje mają charakter niegotówkowy i nie wpływają na sytuację płynnościową zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej.

Jedocześnie Emitent informuje, że pełne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 zostaną przekazane w odpowiednich raportach półrocznych, których publikacja jest zaplanowana na dzień 28 listopada 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.11.2022, 21:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.