Newsletter

Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

29.11.2021, 23:57aktualizacja: 29.11.2021, 23:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży 484 417 106 94
Zysk (strata) ze sprzedaży -3 967 -6 544 -870 -1 473
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -20 396 -10 344 -4 474 -2 329
Zysk (strata) netto -19 288 -9 333 -4 231 -2 101
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -18 797 -6 263 -4 124 -1 410
Udziałom niekontrolującym -491 -3 070 -108 -691
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy -1,46 -0,77 -0,32 -0,17
- rozwodniony -1,46 -0,77 -0,32 -0,17
Całkowite dochody ogółem -19 930 -9 910 -4 372 -2 231
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -19 439 -6 840 -4 264 -1 540
Udziałom niekontrolującym -491 -3 070 -108 -691
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 52 993 50 698 11 438 10 986
Aktywa obrotowe 2 683 20 331 579 4 406
Aktywa ogółem 55 676 71 029 12 018 15 392
Kapitał własny ogółem 8 801 28 998 1 900 6 284
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 024 21 722 437 4 707
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 6 777 7 276 1 463 1 577
Zobowiązania długoterminowe 20 919 22 269 4 515 4 826
Zobowiązania krótkoterminowe 25 956 19 762 5 603 4 282
Pasywa ogółem 55 676 71 029 12 018 15 392
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2020-30.09.2020
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 970 -11 552 -1 748 -2 601
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -917 -512 -201 -115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 738 12 073 1 478 2 718
Przepływy pieniężne netto razem -2 149 9 -471 2

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2021, 23:57
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ