Newsletter

ANSWEAR.COM SA Raport okresowy półroczny za 2023 P

26.09.2023, 18:53aktualizacja: 26.09.2023, 18:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży 556 412 375 705 120 617 80 924
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 072 13 397 5 218 2 886
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 632 5 882 4 039 1 267
Zysk (strata) netto 14 863 3 864 3 222 832
EBITDA 31 326 20 174 6 791 4 345
Liczba akcji (w szt.) 17 530 795 17 344 905 17 530 795 17 344 905
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 17 725 906 17 580 542 17 725 906 17 580 542
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,85 0,22 0,18 0,05
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,84 0,22 0,18 0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 103 -34 158 3 057 -7 357
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 897 -8 088 -1 712 -1 742
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 086 46 183 -1 753 9 947
Przepływy pieniężne netto, razem -1 880 3 937 -408 848
30-06-2023 31-12-2022 30-06-2023 31-12-2022
Aktywa, razem 689 206 577 956 154 867 123 234
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 490 656 410 842 110 252 87 601
Zobowiązania długoterminowe 147 741 126 216 33 198 26 912
Zobowiązania krótkoterminowe 342 915 284 626 77 054 60 689
Kapitał własny 198 550 167 114 44 615 35 633
Kapitał zakładowy 892 875 200 187
Liczba akcji (w szt.) 17 530 795 17 494 055 17 530 795 17 494 055
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 17 725 906 17 588 728 17 725 906 17 588 728
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,33 9,55 2,54 2,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,20 9,50 2,52 2,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.09.2023, 18:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ