Newsletter

Biznes i finanse

ASSECO BS SA (10/2021) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

09.06.2021, 17:30aktualizacja: 09.06.2021, 17:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 10/2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2021 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w wysokości 76 405 707,58 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięć tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:

1)część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 66 836 386,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,00 zł (słownie: dwa złote 0/100 groszy) na jedną akcję;

2)pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.06.2021, 17:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ