Newsletter

ASSECO BS SA (5/2023) Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions

28.03.2023, 13:39aktualizacja: 28.03.2023, 13:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 5/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 r. powołała z dniem - 1 kwietnia 2023 r. - do składu Zarządu Spółki na okres obecnej, wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 - 2023 (i kończącej się z dniem 31 grudnia 2023 r.) następujące osoby:

1.Panią Renatę Łukasik - do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;

2.Pana Jacka Lisowskiego - do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;

3.Pana Rafała Mroza - do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu, żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 13:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ