Newsletter

Biznes i finanse

BUDIMEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

27.10.2021, 07:42aktualizacja: 27.10.2021, 07:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 533 832 5 616 598 1 213 959 1 264 430
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej 416 376 252 748 91 341 56 900
Zysk/ (strata) brutto 389 237 229 772 85 387 51 727
Zysk/ (strata) netto 833 435 264 660 182 831 59 581
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 822 292 257 061 180 387 57 871
Całkowity dochód 830 073 264 826 182 093 59 619
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 818 930 257 227 179 649 57 908
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej 574 836 1 011 715 126 102 227 761
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 856 454 113 819 187 881 25 623
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (581 466) (215 285) (127 556) (48 466)
Przepływy pieniężne netto, razem 849 824 910 249 186 426 204 919
Aktywa razem 7 069 804 7 462 240 1 526 000 1 617 023
Zobowiązania ogółem 5 870 214 6 274 969 1 267 071 1 359 749
Zobowiązania długoterminowe 1 002 360 1 139 735 216 357 246 974
Zobowiązania krótkoterminowe 4 867 854 5 135 234 1 050 714 1 112 775
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 161 531 1 149 351 250 714 249 058
Kapitał własny ogółem 1 199 590 1 187 271 258 929 257 275
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 31 481 31 604
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098
Zysk przypadający akcjonariuszom Jeednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 32,21 10,07 7,07 2,27
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) 45,50 45,02 9,82 9,76
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 16,70 4,56 3,67 1,02
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 14,90 - 3,26 -
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów 4 950 409 5 318 949 1 085 973 1 197 422
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 262 550 194 466 57 596 43 779
Zysk (strata) brutto 995 313 241 055 218 342 54 267
Zysk (strata) netto 843 509 187 326 185 041 42 172
Całkowity dochód 840 079 186 930 184 288 42 082
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej 160 907 570 355 35 298 128 400
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 1 420 810 108 544 311 684 24 436
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (487 983) (165 866) (107 049) (37 340)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 093 734 513 033 239 933 115 496
Aktywa razem 6 290 443 5 415 483 1 357 777 1 173 503
Zobowiązania ogółem 5 387 056 4 545 425 1 162 783 984 967
Zobowiązania długoterminowe 830 649 854 942 179 294 185 261
Zobowiązania krótkoterminowe 4 556 407 3 690 483 983 489 799 706
Kapitał własny 903 387 870 058 194 994 188 536
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 31 481 31 604
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 33,04 7,34 7,25 1,65
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,39 34,08 7,64 7,38
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 16,70 4,56 3,67 1,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.10.2021, 07:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ