Newsletter

CI GAMES SA (12/2023) Rejestracja przekształcenia CI GAMES S.A. w spółkę europejską CI GAMES SE i rejestracja statutu spółki CI GAMES SE

17.03.2023, 22:24aktualizacja: 17.03.2023, 22:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że powziął informacje o dokonaniu w dniu 17 marca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu CI Games SE do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("Dzień Rejestracji Przekształcenia").

Z Dniem Rejestracji Przekształcenia CI Games S.A. przyjęła formę prawną spółki europejskiej i aktualnie działa pod firmą CI Games SE z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0001025884.

Przekształcenie nastąpiło na warunkach określonych w Planie Przekształcenia przyjętym w dniu 23 grudnia 2022 r. udostępnionym na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przekształcenie w spółkę europejską nastąpiło w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.). Uchwała nr 4/1/2023 w sprawie przekształcenia została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2023 r., oraz podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego nr 8/2023 w dniu 8 lutego 2023 r.

Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie i wyrażony został w polskich złotych i wynosi 1.829.430,15 zł i dzieli się na 182 943 015 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I, o wartości nominalnej 0,01 zł, uprawniających do 182 943 015 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie doszło do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji Spółki, a Spółka kontynuuje swoją działalność w formie spółki europejskiej.

Zarząd Spółki informuje, że wraz z Dniem Rejestracji Przekształcenia zgodnie z uchwałą nr 5/1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2023 r. uchylona została dotychczasowa treść statutu Spółki, która została zastąpiona nową treścią statutu Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść aktualnego statutu Spółki.

Zarząd Spółki wyjaśnia również, że w związku z przyjęciem formy prawnej spółki europejskiej z Dniem Rejestracji Przekształcenia skuteczne stały się zmiany w składzie organów Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2023 w dniu 8 lutego 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.03.2023, 22:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ