Newsletter

CIS: Komunikat ws. wyznaczenia terminu na zgłaszanie kandydatur na członka Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (komunikat)

09.06.2023, 13:39aktualizacja: 09.06.2023, 13:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Centrum Informacyjne Sejmu informuje:

Komunikat ws. wyznaczenia terminu na zgłaszanie kandydatur na członka Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z upływem dnia 8 czerwca 2023 r. członkostwa w skutek rezygnacji Andrzeja Nowarskiego w Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Marszałek Sejmu na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 2 regulaminu Sejmu ustaliła termin zgłaszania kandydatur na członków Komisji powoływanych przez Sejm do dnia 30 czerwca 2023 r.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Kancelaria Sejmu

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2219, z 2022 r. poz. 181), zwanej dalej „ustawą” w skład Komisji może zostać powołana osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

a) posiada tytuł doktora habilitowanego lub tytuł profesora,

b) jest nauczycielem akademickim w rozumieniu art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742),

c) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne, psychologiczne lub pedagogiczne,

d) został jej nadany order lub odznaczenie, o którym mowa odpowiednio w art. 10 – 18 oraz w art. 19a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1031);

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 i 497) oraz nie współpracowała z tymi organami;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust 7 i 8 ustawy członkiem Komisji nie może być poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego lub osoba zajmująca inne niż członek Komisji kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 624), a także radny, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz gminy, skarbnik gminy, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, członek zarządu województwa, skarbnik województwa oraz sekretarz województwa).

Członkiem Komisji nie może być także osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła do Parlamentu Europejskiego, lub osoba, która wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań lub jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, lub świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez okres co najmniej 2 lat obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności działania związane z ochroną praw dzieci i przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy seksualnej. Kandydatów na członków Komisji, powoływanych przez Sejm mogą zgłaszać także Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub co najmniej 35 posłów.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 regulaminu Sejmu wnioski w sprawie powołania członków Komisji składa się do Marszałka Sejmu.

Do wniosku dołącza się: uzasadnienie, dane o kandydacie i jego zgodę na kandydowanie (art. 30 ust. 2 regulaminu Sejmu).

Ponadto kandydat na członka Komisji składa oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa w ust. 6 – 8 ustawy, a w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – także oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (art. 6 ust. 10 ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 31d ust. 3 regulaminu Sejmu, w przypadku gdy podmiotem składającym wniosek w sprawie powołania członka Komisji jest organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 6 ust. 9 ustawy, do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez tę organizację wymogu, zgodnie z którym zadania statutowe organizacji przez okres co najmniej 2 lat obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności działania związane z ochroną praw dzieci i przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy seksualnej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ rbk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.06.2023, 13:39
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.