Newsletter

COGNOR HOLDING SA (37/2023) zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69b o ofercie

31.08.2023, 19:00aktualizacja: 31.08.2023, 19:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 37/2023

Zarząd Cognor Holding SA [Emitent] informuje, że otrzymał w dniu 31.08.2023 r. od pełnomocnika Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o następującej treści:

"Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej: Mandant), stosownie do treści przepisu art. 69 oraz 69a i 69b o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) zawiadamiam, że w związku z nabyciem w dniu 25 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem PS Holdco Spółka z o.o. 151 484 szt. akcji Emitenta nastąpiła zmiana w ilości posiadanych akcji tj. zwiększenie o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed nabyciem Akcji, tj. wg stanu na dzień 24 sierpnia 2023 roku, Mandant bezpośrednio i za pośrednictwem PS Holdco Spółka z o.o. posiadał 131 893 708 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowiło 76,94 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 131 893 708 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 76,94 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji w dniu 25 sierpnia 2023 roku, Mandant bezpośrednio i pośrednio (za pośrednictwem PS Holdco Spółka z o.o.) posiadał 132 045 192 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowiło 77,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 132 045 192 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 77,03 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie w celu przekazania dokładnej informacji co do ilości posiadanych akcji

w związku z kolejnymi transakcjami, o których Mandant informował stosownymi notyfikacjami, podaję, iż wg stanu na dzień 31 sierpnia 2023 roku Mandant bezpośrednio

i pośrednio (za pośrednictwem PS Holdco Spółka z o.o.) posiada 132 137 917 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 77,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do 132 137 917 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 77,08 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia jest uprawniony jest Mandant za pośrednictwem PS Holdco Spółka z o.o. jako posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. 100.000 szt. Obligacji, wynosi 20.000.000 szt. akcji, które uprawniać będą do 10,45 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta w przypadku ich konwersji na akcje.

Konwersja Obligacji na akcje Emitenta może nastąpić w terminie 7 lat od dnia Emisji.

Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczkowskiego posiadającym akcje Emitenta oraz instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, jest PS Holdco Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju.

Dariusz Brodecki, radca prawny"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.08.2023, 19:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ