Newsletter

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2023 P

19.08.2023, 01:07aktualizacja: 19.08.2023, 01:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / półrocze / 2023 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 860 6 174 1 054 1 330
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 87 270 330 221 18 918 71 127
III. Zysk (strata) brutto 84 083 331 878 18 227 71 484
IV. Zysk (strata) netto 83 978 328 436 18 205 70 742
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 533 -8 526 983 -1 836
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -74 796 17 290 -16 214 3 724
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 68 868 -1 476 14 929 -318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 395 7 288 -302 1 570
IX. Aktywa, razem 1 598 651 1 422 624 359 223 303 338
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 332 511 31 217 74 717 6 656
XI. Zobowiązania długoterminowe 107 445 0 24 143 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 225 066 31 217 50 573 6 656
XIII. Kapitał własny 1 266 140 1 391 407 284 507 296 682
XIV. Kapitał zakładowy 257 131 257 131 57 778 54 827
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 171 421 171 421
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,49 1,92 0,11 0,41
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,45 1,92 0,10 0,41
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 7,39** 8,12*** 1,66 1,73
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 6,61** 8,12*** 1,49 1,73
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 1,22 0,15 0,26 0,03

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 19.08.2023, 01:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ