Newsletter

ECHO INVESTMENT SA (51/2023) Podsumowanie oferty obligacji serii R

27.11.2023, 16:30aktualizacja: 27.11.2023, 16:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 51/2023

Zarząd Echo Investment S.A. ("Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii R ("Obligacje"), emitowanych w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR), objętego prospektem podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2023 r., zmienionym suplementem nr 1 zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2023 r., o czym Spółka informowała raportami bieżącymi Nr 23/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r oraz Nr 47/2023 z dnia 21 października 2023 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 15 listopada 2023 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 24 listopada 2023 r.

2. Data przydziału Obligacji:

27 listopada 2023 r.

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją:

500.000

4. Stopa redukcji:

28 %

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

695.979

6. Liczba przydzielonych Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

500.000

7. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane:

od 100,00 PLN do 100,24 PLN (w zależności od dnia złożenia zapisu).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją:

565

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji

560

10. Nazwy subemitentów:

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

50.054.545,83 PLN

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację objętą subskrypcją:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, nie jest możliwe przedstawienie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Obligację objętą subskrypcją. Informacja na ten temat zostanie przekazana w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

14. Sposób opłacenia objętych Obligacji:

Obligacje zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.11.2023, 16:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ