Newsletter

EFEKT SA (13/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2023

26.05.2023, 22:10aktualizacja: 26.05.2023, 22:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 13/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem KRS 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022;

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2023 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi są dostępne na stronie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. - Walne zgromadzenia (efektsa.pl)

Podstawa prawna:

art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.05.2023, 22:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ