Newsletter

Biznes i finanse

ERBUD SA Raport okresowy roczny za 2020 R

08.04.2021, 00:04aktualizacja: 08.04.2021, 00:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny za 2020 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 131 739 1 463 696 252 948 340 252
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 328 19 744 2 755 4 590
Zysk (strata) brutto 28 174 22 984 6 297 5 343
Zysk (strata) netto 27 308 18 690 6 103 4 345
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 91 998 -122 640 20 562 -28 509
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 837 4 379 2 646 1 018
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 661 27 839 -8 194 6 471
Przepływy pieniężne netto, razem 67 174 -90 422 15 014 -21 020
Aktywa razem 670 951 712 507 145 391 167 314
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 449 064 501 453 97 310 117 753
Zobowiązania długoterminowe 7 376 70 894 1 598 16 648
Zobowiązania krótkoterminowe 441 688 430 559 95 711 101 106
Kapitał własny 221 887 211 054 48 082 49 561
Kapitał zakładowy 1 240 1 281 269 301
Liczba akcji (w szt.) 12 399 359 12 811 859 12 811 859 12 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,90 16,47 3,88 3,87
Średnioważona liczba akcji 12 780 128 12 811 859 12 811 859 12 811 859
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,14 1,46 0,48 0,34

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 08.04.2021, 00:04
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ