Newsletter

FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

29.11.2023, 17:14aktualizacja: 29.11.2023, 17:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży 49.036 53.102 10.713 11.327
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.861 2.557 625 545
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 437 1.917 95 409
Zysk (strata) netto 259 1.180 57 252
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 259 1.180 57 252
Zysk na akcję (PLN, EUR) 0,03 0,12 0,01 0,03
Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) 0,03 0,12 0,01 0,03
Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej 10.932 (2.669) 2.388 (569)
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (844) 92 (184) 20
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej (17.714) (6.689) (3.870) (1.427)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7.626) (9.266) (1.666) (1.977)
Aktywa 160.271 185.823 34.574 38.158
Zobowiązania długoterminowe 8.215 15.375 1.772 3.157
Zobowiązania krótkoterminowe 35.484 57.691 7.655 11.847
Kapitał własny 116.571 112.757 25.147 23.154
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 116.571 112.757 25.147 23.154
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa 160.271 178.344 34.574 38.027
Zobowiązania długoterminowe 8.215 12.607 1.772 2.688
Zobowiązania krótkoterminowe 35.484 49.424 7.655 10.538
Kapitał własny 116.571 116.313 25.147 24.801
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 116.571 116.313 25.147 24.801

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 17:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ