Newsletter

Biznes i finanse

FEERUM SA Raport okresowy półroczny za 2021 PS

30.09.2021, 19:20aktualizacja: 30.09.2021, 19:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Przychody ze sprzedaży 55.232 73.651 12.146 16.583
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.668 10.726 807 2.415
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2.385 10.758 524 2.422
Zysk (strata) netto 2.245 9.988 494 2.249
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2.245 9.988 494 2.249
Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,24 1,05 0,05 0,24
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,24 1,05 0,05 0,24
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1.873) 29.010 (412) 6.532
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6.507) (1.049) (1.431) (236)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (19.479) (3.371) (4.284) (759)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (27.859) 24.590 (6.127) 5.537
Aktywa 189.772 246.672 41.978 55.233
Zobowiązania długoterminowe 24.402 18.512 5.398 4.145
Zobowiązania krótkoterminowe 56.145 103.745 12.419 23.230
Kapitał własny 109.226 124.415 24.161 27.858
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 109.226 124.415 24.161 27.858
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa 189.772 202.708 41.978 43.926
Zobowiązania długoterminowe 24.402 25.548 5.398 5.536
Zobowiązania krótkoterminowe 56.145 70.179 12.419 15.207
Kapitał własny 109.226 106.981 24.161 23.182
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 109.226 106.981 24.161 23.182

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 30.09.2021, 19:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ