Newsletter

GETIN HOLDING SA (11/2023) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

26.05.2023, 13:08aktualizacja: 26.05.2023, 13:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 11/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. ("Emitent") informuje, że dnia 26 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła Panu Piotrowi Miałkowskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Miałkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys Pana Piotra Miałkowskiego, opisujący posiadane przez niego wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) w związku z § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 13:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.