Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA Raport okresowy półroczny za 2021 SA-P

16.09.2021, 17:35aktualizacja: 16.09.2021, 17:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 SA-P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 790 684 808 860 173 884 182 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 236 829 -712 187
Zysk (strata) brutto 3 714 11 800 817 2 657
Zysk (strata) netto 2 511 11 186 552 2 519
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -26 847 -18 574 -5 904 -4 182
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 056 -27 571 -4 191 -6 208
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 757 47 073 10 063 10 599
Przepływy pieniężne netto, razem -146 928 -32 209
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 624 128 570 659 138 057 123 658
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 336 208 286 883 74 369 62 166
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 343 63 093 11 799 13 672
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 271 542 208 895 60 065 45 266
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 287 920 283 776 63 688 61 493
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 61 494 60 241
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,84 0,02 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,84 0,02 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,36 10,21 2,29 2,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,36 10,21 2,29 2,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 16.09.2021, 17:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ