Newsletter

GRUPA ŻYWIEC SA (2/2023) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

26.01.2023, 16:01aktualizacja: 26.01.2023, 16:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2023

Zgodnie z art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie, § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

I. W dniu 26 stycznia 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10.271.337 akcji i głosów, tj. 100% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia posiadającym co najmniej 5% kapitału zakładowego był:

- Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy - 10.271.337 akcji i głosów, tj. 100% ogólnej liczby głosów i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 stycznia 2023 r.

II. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 stycznia 2023 r.:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) objęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3) sporządzenie oraz podpisanie listy obecności,

4) stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych i wiążących uchwał,

5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

6) podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym,

7) podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10.271.337, tj. 100% kapitału zakładowego Spółki

Liczba głosów oddanych "za": 10.271.337

Liczba głosów oddanych "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), w związku z żądaniem zgłoszonym przez jedynego akcjonariusza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkie akcje Spółki, tj. 10.271.337 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji serii I - V o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.678.342,50 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 50/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN: PLZYWIC00016 ("Akcje").

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz

2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10.271.337, tj. 100% kapitału zakładowego Spółki

Liczba głosów oddanych "za": 10.271.337

Liczba głosów oddanych "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W związku z żądaniem akcjonariusza złożonym zgodnie z art. 400 § 1 KSH, w związku z art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10.271.337, tj. 100% kapitału zakładowego Spółki

Liczba głosów oddanych "za": 10.271.337

Liczba głosów oddanych "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.01.2023, 16:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ