Newsletter

Jubileusz 20-lecia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

24.06.2022, 09:44aktualizacja: 24.06.2022, 14:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PIIB/Mariusz Bykowski - 20-lat-PIIB (1)
Fot. PIIB/Mariusz Bykowski - 20-lat-PIIB (1)
W 2022 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi 20-lecie swojej działalności. To jeden z najmłodszych samorządów zawodowych w Polsce, ale i najliczniejszych - zrzesza blisko 120 tys. osób.

„Czas świętowania nie jest łatwy. Okoliczności, które się pojawiły - mówię tu o stanie wojny za naszą granicą i związanych z tym trudnościach ekonomicznych - nie sprzyjają szerokiemu świętowaniu. Jednak 20-lecie istnienia samorządu inżynierów budownictwa jest wydarzeniem na tyle ważnym, nie tylko dla naszego środowiska, ale także dla całego społeczeństwa, że powinniśmy je zaakcentować - powiedział prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

23 czerwca br. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się gala o charakterze ogólnokrajowym. Wśród gości byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, reprezentanci zagranicznych organizacji związanych z budownictwem oraz delegaci na Krajowy Zjazd PIIB.

Tego dnia na fasadzie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej pojawił się okolicznościowy baner informujący o obchodach.

Początki…

Izba została powołana ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i stanowi - zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - samorząd zawodowy inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Pełnią je: projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Ustawa umożliwiła utworzenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i niosła za sobą przejęcie od państwa części zadań, dotyczących m.in. przyznawania uprawnień zawodowych oraz kontroli wykonywania zawodu.

Okres przygotowawczy związany z tworzeniem Izby objął prawie 2 lata pracy okręgowych komitetów organizacyjnych. Jego zwieńczeniem był I Krajowy Zjazd PIIB, który odbył się 27-28 września 2002 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 203 delegatów. Na koniec 2002 r. PIIB liczyła 80 193 członków.

Obecnie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy 119127 osób (ok. 12% stanowią kobiety).

Osiągnięcia

PIIB nadaje uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W latach 2003-2021 okręgowe komisje kwalifikacyjne przeprowadziły 38 sesji egzaminacyjnych i w ich wyniku uprawnienia budowlane otrzymały 86103 osoby. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB otrzymały 793 osoby. Od 2004 r., kiedy to Polska stała się członkiem UE, do 2021 r. 276 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia nadane w latach 2003-2021

Image
Uprawnienia nadane w latach 2003-2021

PIIB przestrzega zasad etyki zawodowej i sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu. W latach 2003-2021 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB rozpatrzył 1060 spraw, natomiast okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej rozpatrzyli w tym okresie 9182 sprawy. Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB, który zajmuje się głównie analizą postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby, w ciągu minionych 20 lat rozpatrzył 445 spraw, z czego 39 w I instancji i 406 w II instancji. Do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło 3125 spraw.

W PIIB doskonalimy kwalifikacje zawodowe. PIIB realizuje program szkoleń umożliwiających członkom samorządu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Od czasu wprowadzenia na większą skalę kursów online z tej formy poszerzania wiedzy korzysta rocznie ponad 81 tys. członków PIIB. W latach 2004-2021 we wszystkich szkoleniach PIIB uczestniczyło ponad 671 tys. osób. Natomiast w konferencjach i wyjazdach technicznych wzięło udział ponad 72 tys. członków Izby.

Jesteśmy zaangażowani - PIIB bierze udział we współorganizowaniu konferencji, seminariów i spotkań naukowo-technicznych. Ponad 30 razy w roku Izba sprawuje patronat nad wydarzeniami związanymi z branżą budowlaną lub występuje w roli partnera merytorycznego.

25 września 2021 r. po raz pierwszy w 20-letniej historii samorządu inżynierów budownictwa zorganizowano akcję bezpłatnych porad w całej Polsce pod hasłem „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”. We wszystkich okręgowych izbach przygotowano 92 punkty konsultacyjne.

PIIB monitoruje zmiany w prawie. W obszarze działań legislacyjnych Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przeanalizowała lub opiniowała (w kadencji 2018-2022) ponad 400 projektów aktów prawnych dotyczących budownictwa i przygotowała oraz udostępniła 57 raportów o zmianie ponad 100 z nich przed ich wejściem w życie.

W PIIB stawiamy na rozwój. Członkowie PIIB korzystają z portalu umożliwiającego dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji. W czerwcu 2021 r. uruchomiono członkowską aplikację mobilną PIIB, która zawiera wyżej wymienione funkcje. Powstała również ogólnodostępna wyszukiwarka specjalistów PIIB (https://wizytowka.piib.org.pl/). Użytkownicy mogą znaleźć w niej specjalistę, którego potrzebują, uwzględniając np. specjalność, znajomość języków obcych czy obszar działalności danej osoby. Na stronie Izby jest również dostępna lista członków (https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow).

PIIB - statystyki

Jednostki organizacyjne samorządu inżynierów budownictwa to Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Krajowe Biuro) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1 oraz okręgowe izby. Aktualnie działa 16 izb (w każdym województwie jedna), przy czym warto zaznaczyć, że w ich strukturach funkcjonują jeszcze placówki terenowe (w 2021 r. było ich 41).

Liczba członków w podziale na okręgi (na koniec 2021 r.)

Image
wykres 1

Zestawienie liczby członków - podział branżowy (na koniec 2021 r.)

Image
Zestawienie liczby członków - podział branżowy (na koniec 2021 r.)

Podział wg wieku

Image
wykres 2

Źródło informacji: PIIB

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.06.2022, 09:44
Źródło informacji PIIB
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ