Newsletter

KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

24.11.2023, 21:49aktualizacja: 24.11.2023, 21:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Wybrane dane śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
Przychody i zyski 59 400 81 217 12 982 17 324
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 645 13 580 2 982 2 897
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 21 850 9 889 4 775 2 109
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 914 -49 064 -3 697 -10 466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 074 -17 039 -1 109 -3 635
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 131 42 127 5 274 8 986
Przepływy pieniężne netto, razem 2 143 -23 976 468 -5 114
Aktywa razem 370 804 469 094 79 991 100 022
Zobowiązania i rezerwy razem 17 653 53 119 3 808 11 326
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 353 151 336 324 76 182 71 712
Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 428 12 284
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 6,07 1,11 1,29
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 6,07 1,11 1,29
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,14 0,07 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,14 0,07 0,03
wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
Przychody i zyski 24 059 23 371 5 258 4 985
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 673 21 061 4 955 4 493
Zysk (strata) netto 16 623 19 242 3 633 4 105
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 912 -55 215 -4 133 -11 778
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 311 25 657 7 280 5 473
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -182 1 869 -40 399
Przepływy pieniężne netto, razem 14 217 -27 689 3 107 -5 906
Aktywa razem 370 804 350 931 79 990 74 827
Zobowiązania i rezerwy razem 17 653 13 410 3 808 2 859
Kapitał własny (aktywa netto) 353 151 337 521 76 182 71 968
Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 428 12 284
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 4,92 1,11 1,05
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 4,92 1,11 1,05
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,28 0,05 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,24 0,28 0,05 0,06

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 21:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ