Newsletter

KOGENERACJA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

21.11.2023, 07:03aktualizacja: 21.11.2023, 07:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-09-30
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2023 r. i 01.01.-30.09.2022 r.
Przychody ze sprzedaży 2 160 930 1 178 528 472 097 251 391
Koszt własny sprzedaży (1 415 250) (1 046 595) (309 189) (223 249)
Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT (28 198) 3 074 (6 160) 656
Zysk na działalności operacyjnej 258 014 79 134 56 368 16 880
Zysk przed opodatkowaniem 277 500 97 556 60 625 20 810
Zysk netto 221 955 77 932 48 490 16 624
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 220 933 76 546 48 267 16 328
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 022 1 386 223 296
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 14,83 5,14 3,24 1,10
Inne całkowite dochody netto (348) 2 750 (76) 587
Całkowite dochody ogółem 221 607 80 682 48 414 17 211
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2023 r. i 01.01.-30.09.2022 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 397 097 191 287 86 754 40 804
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (412 271) (199 691) (90 069) (42 596)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 960 (9 714) 8 512 (2 072)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r.
Aktywa trwałe 2 682 986 2 363 930 578 778 504 047
Aktywa obrotowe 1 005 359 1 166 908 216 878 248 813
Aktywa razem 3 688 345 3 530 838 795 656 752 860
Zobowiązania długoterminowe 606 654 612 879 130 868 130 681
Zobowiązania krótkoterminowe 977 973 1 026 038 210 970 218 776
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2 103 718 1 882 736 453 818 401 445
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących - 9 185 - 1 958
Kapitał własny razem 2 103 718 1 891 921 453 818 403 403
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 141,19 126,97 30,46 27,07
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2023 r. i 01.01.-30.09.2022 r.
Przychody ze sprzedaży 1 116 560 753 096 243 934 160 643
Koszt własny sprzedaży (897 185) (734 401) (196 007) (156 655)
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 162 444 (15 978) 35 489 (3 408)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 160 083 (10 636) 34 973 (2 269)
Zysk/(strata) netto 129 472 (8 699) 28 286 (1 856)
Inne całkowite dochody netto (348) 521 (76) 111
Całkowite dochody ogółem 129 124 (8 178) 28 210 (1 745)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2023 r. i 01.01.-30.09.2022 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 292 850 131 580 63 979 28 067
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (341 011) (140 271) (74 500) (29 921)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 70 064 (9 063) 15 307 (1 933)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r.
Aktywa trwałe 2 154 446 1 840 897 464 761 392 524
Aktywa obrotowe 361 530 589 357 77 990 125 665
Aktywa razem 2 515 976 2 430 254 542 751 518 189
Zobowiązania długoterminowe 192 000 171 396 41 419 36 546

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.11.2023, 07:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ