Newsletter

Biznes i finanse

LIBET SA (40/2021) Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania obejmującego całość zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.

29.11.2021, 17:53aktualizacja: 29.11.2021, 17:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 40/2021

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż dnia 29 listopada 2021 roku Spółka, oraz LIBET 2000 Sp. z o.o. z/s w Żorach i Baumabrick Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (będące jednostkami zależnymi Spółki) zawarły z ING Bankiem Śląskim S.A. z/s w Katowicach, mBankiem S.A. z/s w Warszawie, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z/s w Warszawie, Santander Bank Polska S.A z/s w Warszawie oraz SGB-Bank S.A. z/s w Poznaniu (dalej ww. banki zwane są wspólnie "Bankami") tj. wszystkimi bankami finansującymi działalność Spółki i ww. jednostek zależnych Spółki aneks nr 1 do porozumienia z dnia 30 listopada 2020 roku dot. wspólnych warunków finansowania obejmujące całość zadłużenia Spółki i ww. spółek Grupy Kapitałowej emitenta z tytułu wszystkich kredytów bankowych im udzielonych (dalej "Aneks").

Mocą zawartego Aneksu Spółka i Banki ustaliły warunki obowiązywania Porozumienia w okresie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Na mocy Aneksu do Porozumienia Banki zobowiązały się, o ile Porozumienie nie jest naruszone, udostępniać Spółce kredyty, w kwotach wskazanych w Aneksie do Porozumienia tj. sumarycznie w kwocie 60.690.350,03 PLN, która to obejmują w całości aktualne zadłużenie Spółki i jej ww. podmiotów zależnych względem Banków.

W treści Aneksu Spółka i Banki: (i) dokonały zmian co do wskaźników finansowych, jakie zobowiązana jest utrzymać Spółka, (ii) ustaliły iż, Spółka będzie kontynuować spłaty udzielonego przez Banki finansowania w ramach miesięcznych spłat dokonywanych w kwotach i w datach wg ustalonego Harmonogramu Spłat do 30 listopada 2022 (płatność będzie dzielona proporcjonalnie na rzecz wszystkich Banków) oraz odsetek od kwot udzielonego finansowania w okresach spłaty wskazanych w Aneksie, z zastrzeżeniem, iż Spółka ma obowiązek spłaty określonej w Aneksie balloon payment (tzw. płatność balonowa) w kwocie 26 354 620,57 PLN z tytułu kredytów bankowych na rzecz ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach, mBank S.A. z/s w Warszawie, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polska S.A. z/s w Warszawie w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku, a niewykonanie tego obowiązku w tym terminie powoduje rozwiązanie Porozumienia z dniem 30 listopada 2022 roku. Aneks do Porozumienia przewiduje, iż ww. płatność balonowa może być zrealizowana poprzez proces konwersji/refinansowania zadłużenia kredytowego Spółki.

Ponad powyższe, w treści Aneksu do Porozumienia Spółka złożyła szereg oświadczeń, zapewnień i zobowiązań o charakterze standardowym przy zawieraniu dokumentów podobnych do Porozumienia, w szczególności zaś Spółka i ww. jednostki zależne Spółki uznały swoje zobowiązanie względem Banków, zobowiązały się do niezaciągania zobowiązań finansowych, nieudzielania zabezpieczeń lub poręczeń innych niż dozwolone Porozumieniem finansowanie, nierozporządzania przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią (innych niż dozwolone Porozumieniem), do prowadzenia działalności w dotychczasowym zakresie i zgodnie z dotychczasową praktyką, nie rozporządzenia własnością intelektualną, niedokonywania przekształceń, prawidłowego wykonywania umów, utrzymania wskaźników finansowych zdefiniowanych w Porozumieniu.

W ocenie Zarządu Spółki warunki zawartego Aneksu do Porozumienia nie odbiegają od warunków rynkowych, a zawarcie Aneksu do Porozumienia przyczyni się do dalszej stabilizacji oraz w bliskiej perspektywie polepszenia sytuacji płynnościowej Spółki poprzez umożliwienie stopniowego, dalszego odbudowania kapitału obrotowego Spółki, w dalszej perspektywie umożliwi istotną reorganizację formy i struktury zadłużenia Spółki i jej ww. jednostek zależnych, w tym optymalizację poziomu i struktury długu; powyższe pozwoli w ocenie Zarządu na skoncentrowanie się na dalszej poprawie wyniku operacyjnego oraz budowaniu korzyści dla akcjonariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2021, 17:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ