Newsletter

Biznes i finanse

LPP SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

06.10.2021, 00:02aktualizacja: 06.10.2021, 00:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 5 993 480 3 307 944 1 319 162 741 858
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 682 202 -228 221 150 152 -51 182
Zysk (strata) brutto 618 150 -353 025 136 054 -79 171
Zysk (strata) netto 480 643 -392 629 105 789 -88 053
Średnia ważona liczba akcji 1 838 066 1 834 417 1 838 066 1 834 417
Zysk (strata) na jedną akcję 261,49 -214,03 57,55 -48,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 782 777 472 784 392 388 106 029
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -465 423 -221 808 -102 439 -49 744
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -992 344 193 603 -218 414 43 418
Przepływy pieniężne netto, razem 325 010 444 579 71 535 99 704
31.07.2021 31.01.2021 31.07.2021 31.01.2021
Aktywa razem 11 470 531 10 353 768 2 508 262 2 281 319
Zobowiązania długoterminowe 3 232 601 3 114 193 706 873 686 172
Zobowiązania krótkoterminowe 5 452 707 4 171 199 1 192 344 919 070
Kapitał własny 2 785 238 3 068 391 609 048 676 080
Kapitał podstawowy 3 705 3 705 810 816
Średnia ważona liczba akcji 1 838 066 1 838 066 1 838 066 1 838 066
Wartość księgowa na jedną akcję 1 515,31 1 669,36 331,35 367,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 450,00 - 98,40 -
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 4 411 389 2 638 748 970 944 591 780
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 201 101 104 440 44 262 23 422
Zysk (strata) brutto 174 522 -55 801 38 412 -12 514
Zysk (strata) netto 113 937 -86 719 25 077 -19 448
Średnia ważona liczba akcji 1 838 066 1 834 417 1 838 066 1 834 417
Zysk (strata) na jedną akcję 61,99 -47,27 13,64 -10,60
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 702 897 1 837 154 707 412
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -174 340 -185 684 -38 372 -41 643
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -664 026 247 194 -146 152 55 437
Przepływy pieniężne netto, razem -135 469 63 347 -29 817 14 207
31.07.2021 31.01.2021 31.07.2021 31.01.2021
Aktywa razem 8 477 567 8 325 804 1 853 790 1 834 484
Zobowiązania długoterminowe 1 486 303 1 561 418 325 010 344 038
Zobowiązania krótkoterminowe 4 260 208 3 323 620 931 580 732 317
Kapitał własny 2 731 056 3 440 766 597 200 758 128
Kapitał podstawowy 3 705 3 705 810 816
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 838 066 1 838 066 1 838 066 1 838 066
Wartość księgowa na jedną akcję 1 485,83 1 871,95 324,91 412,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 450 - 98,40 -

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 06.10.2021, 00:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ