Newsletter

MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

23.09.2022, 11:17aktualizacja: 23.09.2022, 11:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 2 817 2 444 607 537
Pozostałe przychody operacyjne 694 2 882 149 634
Przychody finansowe 1 044 1 293 225 284
Zyska/Strata z działalności operacyjnej -1 376 565 -296 124
Zysk/Strata brutto -1 061 1 190 -229 262
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -995 838 -214 184
Zyska/Strata netto ogółem -995 838 -214 184
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -752 446 -162 98
Całkowity dochód netto -995 838 -214 184
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -752 446 -162 98
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 143 -3 787 -246 -833
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 477 -579 103 -127
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 2 814 -5 619
Przepływy pieniężne netto, razem -690 -1 552 -149 -341
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,05 0,03 -0,01 0,01
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 36 186 37 605 7 731 8 176
Zobowiązania razem 5 737 6 157 1 226 1 339
Zobowiązania długoterminowe 265 227 57 49
Zobowiązania krótkoterminowe 5 472 5 930 1 169 1 289
Kapitał własny 30 449 31 448 6 505 6 837
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 27 571 28 327 5 890 6 159
Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 974 3 027
Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,98 2,03 0,42 0,44
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 226 229 49 50
Pozostałe przychody operacyjne 588 102 127 22
Przychody finansowe 433 47 608 93 10 470
Zysk/Strata brutto 7 33 762 2 7 425
Zysk/Strata netto ogółem -23 35 615 -5 7 832
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -23 35 615 -5 7 832
Całkowity dochód netto -23 35 615 -5 7 832
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -23 35 615 -5 7 832
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -900 -776 -194 -171
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 732 262 158 58
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 105 492 23 108
Przepływy pieniężne netto, razem -63 -22 -14 -5
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,00 2,56 0,00 0,56
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 49 233 49 722 10 519 10 811
Zobowiązania razem 1 870 2 336 400 508

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.09.2022, 11:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.