Newsletter

Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (48/2021) Zakończenie subskrypcji obligacji serii T1 w ofercie publicznej

03.12.2021, 22:46aktualizacja: 03.12.2021, 22:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 48/2021

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji obligacji serii T1 Spółki ("Obligacje"), emitowanych na podstawie prospektu podstawowego programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN, sporządzonego w związku z (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji, emitowanych przez Spółkę w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN ("Obligacje w ramach Programu") oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. ("Prospekt") wraz z suplementami i komunikatem aktualizującym oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy na Obligacje przyjmowane były od dnia 28 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r. g. 14:00.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Obligacji nastąpił w dniu 15 listopada 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach emisji Obligacji oferowanych było 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Obligacji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. W ramach emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze. W ramach emisji Obligacji nie dokonano redukcji.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach zapisów na Obligacje złożono zapisy na 150.591 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) Obligacji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Spółka dokonała przydziału 150.591 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) Obligacji, tj. wszystkich Obligacji, na które złożono zapisy.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna wynosiła 100,00 PLN (sto złotych) za jedną Obligację.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zapisy na Obligacje zostały złożone przez 469 osób. W przypadku emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje zostały przydzielone 469 osobom, tj. wszystkim osobom, które złożyły zapisy na Obligacje. W przypadku emisji Obligacji nie przewidziano podziału na transze.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zostały zawarte umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość emisji Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej Obligacji, wyniosła 15.059.100,00 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt emisji Obligacji przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie przedstawiony raportem bieżącym po ostatniej emisji Obligacji w ramach Programu, przeprowadzonej na podstawie

Prospektu.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.12.2021, 22:46
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ