Newsletter

MEDICALGORITHMICS SA (52/2021) Informacja o zawarciu umów objęcia akcji zwykłych serii H

03.12.2021, 18:26aktualizacja: 03.12.2021, 18:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 52/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 oraz wcześniejszych raportów dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H ("Akcje Serii H"), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym powzięła informację o przyjęciu przez inwestorów złożonych przez Spółkę ofert objęcia łącznie 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Serii H, w związku z czym Spółka niniejszym informuje, że zawarła z inwestorami umowy objęcia 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Serii H o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii H i ceny emisyjnej Akcji Serii H wynoszącej 18,00 (osiemnaście) złotych za jedną Akcję Serii H, w wysokości 11.674.008,00 zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiem złotych 00/100).

Zarząd Emitenta ponadto informuje, że wymagane wkłady pieniężne na pokrycie Akcji Serii H zostały wniesione w całości.

Doradcami przy ofercie Akcji Serii H Spółki byli: (i) Q Securities S.A. , który pełnił funkcję Menedżera Oferty i Prowadzącego Księgę Popytu oraz (ii) CC Group sp. z o.o., który pełnił funkcję doradcy finansowego Spółki.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy

w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa

w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie

o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji,

w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.12.2021, 18:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.