Newsletter

Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (54/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

15.12.2021, 18:30aktualizacja: 15.12.2021, 18:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 54/2021

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. powziął informację o wpisaniu w dniu 15 grudnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 432 782,90 PLN do kwoty 497 638,50 PLN na skutek emisji 648 556 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Podwyższenie kapitału zostało zrealizowane na podstawie Uchwały nr 11/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii H, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4 976 385, natomiast kapitał zakładowy Spółki składa się z

4 976 385 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 1.747.200 akcji zwykłych serii A, 508.200 akcji zwykłych serii B, 236.926 akcji zwykłych serii C, 929.600 akcji zwykłych serii D, 33.600 akcji zwykłych serii E, 151.000 akcji zwykłych serii F, 721.303 akcji zwykłych serii G, 648.556 akcji zwykłych serii H.

Jednocześnie zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 497.638,50 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy).

2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 4.976.385 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) zwykłych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji serii A,

b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji serii B,

c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji serii C,

d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji serii D,

e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji serii E,

f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F,

g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje serii G,

h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji serii H."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.12.2021, 18:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ