Newsletter

MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

29.11.2023, 01:40aktualizacja: 29.11.2023, 01:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży 1 223 611 1 170 564 267 322 249 694
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 65 016 81 458 14 204 17 376
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 469 32 644 3 380 6 963
Zysk (strata) brutto 9 587 15 896 2 094 3 391
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 936 11 693 1 515 2 494
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 936 11 693 1 515 2 494
przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 6 814 10 464 1 489 2 232
przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 122 1 229 27 262
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 379 -76 615 -6 855 -16 343
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 902 -22 938 -12 213 -4 893
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 223 -13 271 -5 292 -2 831
Środki pieniężne na koniec okresu 94 170 127 937 20 315 27 333
Stan na: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 1 164 647 1 038 548 251 240 221 444
Zobowiązania długoterminowe 174 306 186 796 37 602 39 829
Zobowiązania krótkoterminowe 887 914 755 778 191 542 161 150
Zobowiązania razem 1 062 220 942 574 229 144 200 980
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 83 608 76 456 18 036 16 302
Kapitał własny ogółem 102 427 95 974 22 096 20 464
Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 665 9 553
Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 6 814 10 464 1 489 2 232
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,34 0,52 0,07 0,11
"Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej ( w zł / EUR) 0,34 0,52 0,07 0,11

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 01:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ