Newsletter

Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (14/2021) Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring S.A.

20.09.2021, 17:10aktualizacja: 20.09.2021, 17:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2021

Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 20 września 2021 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu odwrotnego z dnia 13 września 2021 roku.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu dokonywanej sprzedaży, poprzez dokonywanie przez Faktora spłat nabywanych wierzytelności oraz z tytułu zapłaty przez Faktora na rzecz Dostawców Spółki należności wynikających z faktur pro forma.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Spółki w PLN, EUR oraz USD. Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności lub od wartości brutto należności określonej w treści faktury pro forma.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

W przypadku powstania wymagalnego zobowiązania przysługującego Faktorowi w stosunku do Spółki z tytułu Umowy Faktoringu Odwrotnego, Faktor uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 24 czerwca 2015 r.nr 605/06/2015

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest :

- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową

- nieodwołalne bez zgody Faktora pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki prowadzonego przez

PKO Bank Polski S.A

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.09.2021, 17:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ