Newsletter

PKO BP SA (25/2022) Zawarcie transakcji swapu przychodu całkowitego w odniesieniu do akcji PKN ORLEN S.A.

30.09.2022, 18:01aktualizacja: 30.09.2022, 18:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 25/2022

Raport Nr 25/2022- Zawarcie transakcji swapu przychodu całkowitego w odniesieniu do akcji PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 30 września 2022 r. zawarł z PKN ORLEN S.A. ("ORLEN") transakcję swapu przychodu całkowitego ("Total Return Swap"; "TRS"), w odniesieniu do której instrumentem bazowym będzie 14.161.080 akcji zwykłych na okaziciela ORLEN ("Akcje"), które to akcje zostały uprzednio nabyte przez Bank od Skarbu Państwa ("Transakcja TRS"), o czym Bank informował w raporcie nr 24/2022.

W ramach TRS ORLEN (a) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku kwoty będącej wynikiem odjęcia od średniej ceny ważonej wolumenem sprzedaży uzyskanej przez Bank w wyniku zbycia Akcji stanowiących instrument bazowy na rzecz podmiotów trzecich ("Średnia Cena Ważona Sprzedaży") ceny nabycia przez Bank akcji od Skarbu Państwa ("Cena Początkowa") (jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie niższa od Ceny Początkowej); lub (b) będzie uprawniony do otrzymania od Banku kwoty będącej wynikiem odjęcia od Średniej Ceny Ważonej Sprzedaży Ceny Początkowej (jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie wyższa od Ceny Początkowej).

Transakcja TRS obowiązuje przez okres jednego miesiąca, przy czym strony zachowują swobodę uzgodnienia wydłużenia tego okresu. Ponadto Bank jest uprawniony do wcześniejszego jej zakończenia w razie zbycia przez Bank wszystkich Akcji. W takim przypadku ORLEN może być zobligowany do zapłaty na rzecz Banku opłaty za wcześniejsze zakończenie transakcji (break fee). Break fee będzie należna Bankowi gdy Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie wyższa od Ceny Początkowej i wynosić będzie 2/3 różnicy pomiędzy Średnią Ceną Ważoną Sprzedaży a Ceną Początkową. Jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie niższa od Ceny Początkowej, break fee nie będzie należna.

Transakcja TRS została zawarta na warunkach uwzględniających wymagania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Na zabezpieczenie wierzytelności Banku mogących wynikać z Transakcji TRS, ORLEN złoży na rzecz Banku depozyt gotówkowy, podlegający oprocentowaniu na warunkach rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2022, 18:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.