Newsletter

POLICE SA (34/2023) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.

18.09.2023, 22:45aktualizacja: 18.09.2023, 22:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 34/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.

Komentarz do wyników II kwartału 2023 roku

W II kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 784 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 27 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 3,4%.

Drugi kwartał 2023 roku to wciąż niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne, skutkujące niskim popytem na rynkach produktów Emitenta, jak również rynkach dalszego ich przetwórstwa. Niski popyt skutkował dodatkową presją na obniżanie cen produktów oraz spadkiem wolumenów sprzedaży, a w konsekwencji również produkcji we wszystkich kluczowych segmentach działalności. Raportowany kwartał to również okres wciąż relatywnie wysokich kosztów niektórych surowców i mediów energetycznych, negatywnie wpływających na poziom uzyskiwanych marż.

Ceny gazu ziemnego, podlegając wahaniom, pozostawały w trendzie spadkowym. Presję spadkową cen wspierały: wysoki poziom zapasów, większa moc generowana przez OZE, utrzymujące się wysokie dostawy LNG do Europy, a także korzystne warunki pogodowe i obniżka cen węgla.

Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż przez Emitenta zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 ("Jednostki EUA"). Sprzedaż dotyczyła nadwyżki Jednostek EUA, wynikającej z niższych poziomów produkcji i pozostałej po rozliczeniu emisji CO2 za 2022 rok. Łączny dodatni wpływ tych transakcji na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w analizowanym okresie wyniósł 91 mln zł i ujęty został w wynikach z pozostałej działalności.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2023 roku w kluczowych segmentach:

Segment Nawozy

W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, spadek sprzedaży nawozów wieloskładnikowych w ujęciu wolumenowym sięgał 55% r/r. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do dnia 17 czerwca 2023 roku obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale 2023 roku kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo podażową na rynku nawozowym powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów i produktów azotowych do zastosowań technicznych. Niższe były także ceny soli potasowej i fosforytów, jednak tempo i skala obniżek cen nie były wystarczające dla poprawy uzyskiwanych marż ze sprzedaży, przy nadal wysokich cenach mediów energetycznych. W przypadku produktów azotowych do zastosowań technicznych, głównym czynnikiem determinującym poziom wyników był systematyczny spadek cen ich sprzedaży.

Z uwagi na słaby popyt Emitent w raportowanym kwartale dostosowywał produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo-podażowej na rynku europejskim. Produkcja nawozów wieloskładnikowych w II kwartale 2023 roku była niższa o 53% r/r, natomiast mocznika do zastosowań technicznych o 31% r/r.

Uzyskana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy ukształtowała się na poziomie minus 21,2%.

Segment Pigmenty

W II kwartale 2023 roku odnotowano ograniczony popyt na biel tytanową i produkty z niej wytwarzane. Sektor budowlany pozostawał pod wpływem spowolnienia w budownictwie mieszkaniowym, a sektor majsterkowania nadal odczuwał zmniejszone wydatki konsumenckie i skutki ich wzrostu w okresie pandemii. Sektor motoryzacyjny stopniowo zaczął się odbudowywać. Poziom cen bieli tytanowej ustabilizował się w II kwartale 2023 roku, po dwóch kolejnych kwartałach spadków cen, jednak wykorzystanie mocy produkcyjnych w części instalacji europejskich pozostało ograniczone. Nieznacznie zmniejszyła się różnica cenowa między produktem importowanym z Chin a bielą europejskich producentów, jednocześnie coraz większa grupa nabywców pozostaje ostrożna, co do zaopatrywania się w wolumeny importowe, chociaż wciąż występująca różnica cen skłania część odbiorców do kontynuowania zakupów w Chinach. Na wyniki uzyskane w II kwartale wpływ miały wciąż relatywnie wysokie ceny surowców (w tym wyższe niż przed rokiem koszty jednostkowe ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej) i mediów energetycznych, przy ograniczonym popycie i niższym niż przed rokiem poziomie cen sprzedaży.

Uzyskana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 23,5%.

Szacunkowe wyniki wypracowane w I półroczu 2023 roku

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1 496 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 56 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 3,8%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 27 września 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1

z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.09.2023, 22:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ