Newsletter

Biznes i finanse

POLIMEX MOSTOSTAL SA (48/2021) Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

30.11.2021, 10:39aktualizacja: 30.11.2021, 10:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 48/2021

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że została zawarta umowa ("Umowa") pomiędzy PDC INDUSTRIAL CENTER 167 sp. z o.o. ("Zamawiający"), a konsorcjum ("Wykonawca") w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym, technicznym i towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Rzeszów - Dworzysko ("Zadanie"). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazano 30 września 2022 roku . Wynagrodzenie za realizację Zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 14,3 mln EUR netto ("Wynagrodzenie"). Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w okresach miesięcznych po zakończeniu poszczególnych etapów przewidzianych harmonogramem Zadania. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na okres

5 (pięciu) lat od podpisania protokołu odbioru końcowego. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenie w okresie gwarancyjnym ("Zabezpieczenie") w wysokości 5% Wynagrodzenia. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za opóźnienie oraz odstępstwo od uzgodnionych powierzchni , w tym również za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % Wynagrodzenia. Umowa przewiduje limitację kar umownych za opóźnienie nakładanych na Wykonawcę do 10 % Wynagrodzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.11.2021, 10:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ