Newsletter

RAWLPLUG SA (5/2023) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

22.06.2023, 14:29aktualizacja: 22.06.2023, 14:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2023

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2022.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wypłatę dywidendy w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy), tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję.

Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 sierpnia 2023 r.,

b. termin wypłaty dywidendy na dzień 25 sierpnia 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.06.2023, 14:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ