Newsletter

RAWLPLUG SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

25.08.2023, 07:24aktualizacja: 25.08.2023, 07:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 / 31.12.2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022 / 31.12.2022
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 621 851 628 198 134 804 135 309
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 687 95 020 11 638 20 467
Zysk (strata) brutto 33 711 106 453 7 308 22 929
Zysk (strata) netto 26 961 88 829 5 845 19 133
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 483 77 430 4 657 16 678
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 296 12 363 9 594 2 663
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 265) (45 811) (5 468) (9 867)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 673 25 626 3 181 5 520
Przepływy pieniężne netto, razem 33 704 (7 822) 7 306 (1 685)
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,69 2,49 0,15 0,54
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 1 454 758 1 411 780 326 890 301 026
Zobowiązania długoterminowe 271 220 323 336 60 944 68 943
Zobowiązania krótkoterminowe 457 941 345 476 102 901 73 664
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 643 485 667 970 144 594 142 427
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 316 6 943
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 20,72 21,51 4,66 4,59
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i usług 306 715 310 028 66 489 66 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 613 20 941 133 4 506
Zysk (strata) brutto 32 252 29 381 6 992 6 322
Zysk (strata) netto 33 594 21 980 7 282 4 730
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (40 729) (8 317) (8 829) (1 790)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 39 424 (28 868) 8 546 (6 212)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 260 38 793 56 8 348
Przepływy pieniężne netto, razem (1 045) 1 608 (227) 346
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,08 0,71 0,23 0,15
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 994 931 945 363 223 565 201 574
Zobowiązania długoterminowe 291 272 346 897 65 450 73 967
Zobowiązania krótkoterminowe 294 005 203 770 66 064 43 449
Kapitał własny 409 654 394 696 92 051 84 159
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 316 6 943
Liczba akcji na dzień bilansowy (szt.) 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,19 12,71 2,96 2,71

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 25.08.2023, 07:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ