Newsletter

Nauka i technologie

Niezależne badanie z udziałem blisko 3 tys. dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. systemów informatycznych ujawnia rosnące zapotrzebowanie na dane dotyczące wyników i zwrotu z inwestycji w odniesieniu do decyzji i inwestycji w segmencie IT

21.06.2024, 15:37aktualizacja: 21.06.2024, 15:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street
Business Wire/Rimini Street
W obliczu rosnących kosztów IT liderzy w obszarach IT i finansów wspólnie analizują wydatki na technologię, aby zapewniać osiągnięcie celów budżetowych i biznesowych.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dziś wyniki badania Censuswide „Imperatywy kadry zarządzającej najwyższego szczebla: zmiany w obszarze inwestycji w IT i przedsiębiorstwa”. Badanie sponsorowane przez Rimini Street zostało przeprowadzone wśród blisko 3 tys. dyrektorów finansowych oraz dyrektorów ds. systemów informatycznych na całym świecie, aby przeanalizować powiązania między głównymi liderami biznesu oraz czynniki napędowe odpowiadające za inwestycje i decyzje w obszarze wykorzystywanych przez nich technologii.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240620774971/pl/ 

Z analizy danych wynika, że w związku ze wzrostem kosztów i wydatków związanych z IT dyrektorzy finansowi zwiększają swoje wpływy w tym obszarze. Względy budżetowe i potrzeba wypracowania wyników nakładają na dyrektorów ds. systemów informatycznych wymóg uzyskania solidnego zwrotu z inwestycji w wybrane technologie. Dyrektorzy ds. systemów informatycznych, którzy pracują w ścisłym partnerstwie z dyrektorami finansowymi, pomagają wypracować wyniki korzystne dla przedsiębiorstw, nadając priorytet projektom, które wspomagają cele związane z finansami i wzrostem.

Kluczowe ustalenie nr 1: partnerstwo między dyrektorami finansowymi a dyrektorami ds. systemów informatycznych nadal się umacnia

86% dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. systemów informatycznych twierdzi, że relacje między nimi uległy umocnieniu.

Dyrektorzy finansowi odgrywają bardziej znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji w sprawie inwestycji w IT. Z danych wynika, że 72% dyrektorów finansowych biorących udział w badaniu podało, że przewodzą procesowi ustalania budżetu na wydatki technologiczne, a blisko 41% respondentów pełniących funkcję dyrektorów ds. systemów informatycznych stwierdziło, że pełniący równoważne funkcje dyrektorzy finansowi podejmują zasadnicze decyzje dotyczące wydatków technologicznych.

Pogłębienie współpracy i wspólna odpowiedzialność między dwiema grupami może prowadzić do większej rentowności przedsiębiorstw, a 49% respondentów pełniących funkcję dyrektorów finansowych stwierdziło, że według nich pozytywna relacja między dyrektorami finansowymi a dyrektorami ds. systemów informatycznych doprowadziła do lepszych wyników przedsiębiorstwa.

„Ścisła współpraca z dyrektorem finansowym w strategicznych obszarach i na wczesnych etapach planowania pomaga zespołom odpowiedzialnym za technologie podejmować świadome decyzje, które są zgodne zarówno z wizją przedsiębiorstwa, jak i jego celami budżetowymi w zakresie prowadzonej działalności - powiedziała Gertrude Van Horn, dyrektor ds. systemów informatycznych w Rimini Street. - To partnerstwo, które napędza korzystne wyniki przedsiębiorstwa. Mocno wspieramy tę relację, aby w sposób pewny wyznaczyć drogi do osiągnięcia większej rentowności, a jednocześnie uwolnić środki na innowacje”.

Kluczowe ustalenie nr 2: dyrektorzy ds. systemów informatycznych koncentrują się na rozwiązaniu problemu rosnących kosztów związanych z IT

Dyrektorzy ds. systemów informatycznych mierzą się z rosnącymi kosztami IT obejmującymi inwestycje we wschodzące technologie (44%) oraz wsparcie outsourcingu aplikacji (36%).

Dyrektorzy ds. systemów informatycznych inwestują znaczne środki w sztuczną inteligencję i mierzą się z rosnącymi kosztami IT. Łącznie 87% respondentów na tym stanowisku zgadza się, że dane historyczne to tajny składnik procesu maksymalizacji wartości ich projektów AI w ramach ERP (oprogramowanie do efektywnego planowania zasobów przedsiębiorstwa), ale aż 94% twierdzi, że ich dane wymagają istotnego lub umiarkowanego oczyszczenia, aby mogły być z powodzeniem wykorzystywane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Innym obszarem, na którym skupia się zainteresowanie dyrektorów ds. systemów informatycznych, jest poprawa przewidywalności kosztów. W wyniku outsourcingu usług IT, który może być pomocny w rozwiązaniu problemu braku potencjalnych kandydatów i pracowników z sektora IT, uzyskują oni korzyści obejmujące wsparcie w personalizacji aplikacji (33%), większy zakres obsługi i wsparcia (33%), lepszą jakość obsługi i wsparcia (32%), szybsze rozwiązania (30%). Ponadto 26% z nich twierdzi, że są w stanie obniżyć koszty.

Kluczowe ustalenie nr 3: nie wszystkie inicjatywy technologiczne są przydatne w prowadzonej działalności

Z punktu widzenia dyrektorów finansowych modernizacje lub migracje ERP (23%) przyczyniły się do najmniejszej kwoty wartości.

Chociaż bezpieczeństwo (28%), wschodzące technologie takie jak AI, wywiad gospodarczy i analiza danych (27%), a także technologie SaaS do bezpośredniej obsługi klientów (27%) stanowią trzy główne pozycje firmowych inwestycji technologicznych o najwyższej wartości, ankietowani dyrektorzy finansowi nie wykazywali tego samego poziomu entuzjazmu, jeżeli chodzi o modernizacje lub migracje ERP.

Tylko 20% respondentów na tym stanowisku stwierdziło, że są zadowoleni z wyników ich inwestycji technologicznych. Ankietowani często doświadczali negatywnych skutków, takich jak wzrost kosztów bieżących, ograniczona elastyczność na przyszłość lub zakłócenia organizacyjne albo biznesowe. Z tego względu dyrektorzy ds. systemów informatycznych muszą uwzględniać zarówno krótko-, jak i długoterminowe oddziaływanie ich strategii technologicznej.

„Tysiące klientów Rimini Street, którzy przejęli inicjatywę w kwestii maksymalizacji ich istotnych inwestycji w ERP, korzystają również z elastyczności i swobody w zakresie innowacji, mając do dyspozycji rozwiązania najlepiej dopasowane do ich potrzeb i ram czasowych - powiedział Rimini Street CFO, Michael Perica. - Nie chodzi tylko o 8 mln dolarów, które zaoszczędziliśmy dotychczas dla naszych klientów. Pomogliśmy im również w przydzieleniu ich pracowników, czasu i pieniędzy do strategicznych inicjatyw i innowacji, które przyspieszają rentowność wzrostu w ich obszarze działalności”.

Szczegółowy raport „Imperatywy kadry kierowniczej najwyższego szczebla: zmiany w obszarze inwestycji w IT i w przedsiębiorstwa” jest dostępny tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 maja 2024 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240620774971/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com 

Źródło informacji: Business Wire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.06.2024, 15:37
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ