Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PK: Kolejna skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego (komunikat)

02.07.2020, 09:44aktualizacja: 02.07.2020, 09:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- PK informuje:

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z 19 marca 2014 roku w sprawie dotyczącej zapłaty zachowku.

Postępowania sądowe

Sąd Rejonowy w Zamościu postanowieniem z 6 lutego 2009 roku stwierdził, że spadek po zmarłej na podstawie testamentu nabyła w całości jej córka. Spadkodawczyni miała jeszcze dwóch synów, których nie wydziedziczyła, a w testamencie dokonała na ich rzecz zapisów. W chwili śmierci spadkodawczyni była wdową.

W dniu 16 maja 2011 roku jeden z synów pozwał spadkobierczynię o zapłatę zachowku, podnosząc, że jest trwale niezdolny do pracy.

Sąd Rejonowy w Zamościu wyrokiem z 31 października 2013 roku zasądził od pozwanej na rzecz powoda zachowek w kwocie 43 753,64 złotych, a w pozostałej części oddalił powództwo.

Od tego wyroku kobieta wniosła apelację, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego i procesowego, sprzeczność istotnych ustaleń faktycznych z treścią zebranego w sprawie materiału, niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, nieważność postępowania oraz błędne wyliczenie wartości zachowku (zawyżenie wartości zachowku o ponad 20 tysięcy złotych). Jej apelacja została oddalona wyrokiem Sądu Okręgowego w Zamościu z 19 marca 2014 roku.

Po bezskutecznej próbie wzruszenia wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu pozwana wielokrotnie wnosiła o sprostowanie wyroku, o uzupełnienie wyroku i o jego wykładnię. Na postanowienia o oddaleniu wniosku konsekwentnie wnosiła zażalenia i starała się wyczerpać całą drogę sądową wnioskując o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku.

Sąd popełnił błąd rachunkowy

Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu.

Zastępca Prokuratora Generalnego wskazał, że zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu uwzględniający roszczenie o zachowek, w sposób oczywisty naruszał prawo. Został on wydany na skutek oczywiście błędnych istotnych ustaleń sądu wynikających z błędu rachunkowego, który doprowadził do zawyżenia zachowku należnego powodowi, a przez to doprowadził do oczywistego naruszenia art. 991 kodeksu cywilnego przez jego błędne zastosowanie.

W uzasadnieniu skargi nadzwyczajnej Prokurator Generalny wskazał, że wbrew prawidłowo zebranemu materiałowi dowodowemu i wbrew poczynionym ustaleniom faktycznym, sąd niewłaściwie obliczył wysokość zachowku należnego powodowi. Sąd nie uwzględnił bowiem okoliczności, że spadkodawczyni była jedynie współwłaścicielką nieruchomości (w wymiarze 5/8), nie zaś właścicielką całości podlegających zsumowaniu nieruchomości. Wartość nieruchomości spadkowych nie została pomnożona przez ten ułamek, co doprowadziło w rezultacie do obliczenia i orzeczenia błędnej kwoty zachowku. W zaskarżonym wyroku doszło więc do popełnienia ewidentnego błędu w zakresie istotnych ustaleń sądu.

Sąd Najwyższy uwzględniając skargę Prokuratora Generalnego uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Zamościu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy wskazał, że Sąd Okręgowy w Zamościu powinien wyliczyć ponownie wysokość należnego zachowku, uwzględniając, że pozwana odziedziczyła jedynie 5/8 udziałów w nieruchomościach.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mst/ aj/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.07.2020, 09:44
Źródło informacji PK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ