Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

23.09.2022, 23:12aktualizacja: 23.09.2022, 23:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 365 252 79 55
Zysk (strata) ze sprzedaży -3 632 -2 552 -782 -561
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 117 -17 672 -1 102 -3 886
Zysk (strata) netto -4 315 -14 706 -929 -3 234
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -3 507 -14 418 -755 -3 171
Udziałom niekontrolującym -809 -288 -174 -63
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy 0 -1,12 0 -0,25
- rozwodniony -0,33 -1,12 -0,07 -0,25
Całkowite dochody ogółem -5 098 -15 650 -1 098 -3 442
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -4 289 -15 362 -924 -3 378
Udziałom niekontrolującym -809 -288 -174 -63
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 52 996 53 042 11 322 11 532
Aktywa obrotowe 3 537 3 570 756 776
Aktywa ogółem 56 533 56 612 12 078 12 309
Kapitał własny ogółem 2 334 7 302 499 1 588
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -3 938 241 -841 52
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 6 272 7 061 1 340 1 535
Zobowiązania długoterminowe 26 105 6 792 5 577 1 477
Zobowiązania krótkoterminowe 28 094 42 518 6 002 9 244
Pasywa ogółem 56 533 56 612 12 078 12 309
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 733 -7 082 -373 -1 557
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -379 -1 415 -82 -311
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 413 6 546 520 1 440
Przepływy pieniężne netto razem 301 -1 951 65 -429

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.09.2022, 23:12
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.