Newsletter

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet świętuje drugą rocznicę, ogłaszając ważne inicjatywy, które przyniosą zmiany dla kobiet działających w biznesie

24.09.2021, 12:53aktualizacja: 24.09.2021, 12:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Business Wire/Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet
Fot. Business Wire/Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Accelerator; WEA), wielostronna inicjatywa strategiczna utworzona przez pięć agencji ONZ i Mary Kay Inc., świętuje drugą rocznicę powstania. Z tej okazji ogłoszono postępy w realizacji kilku programów, które mają odmienić życie 5 milionów kobiet na całym świecie do 2030 r. Wspomniane programy oraz projekty dotyczące wiedzy stanowią kolejne potwierdzenie zaangażowania WEA w uzyskanie możliwie największego wkładu w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez rozwój przedsiębiorczości kobiet i zostaną wdrożone w czwartym kwartale tego roku.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005313/en/.

„Dwa lata temu Akcelerator zobowiązał się do pomagania przedsiębiorczym kobietom w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności, realizując w ten sposób cel osiągnięcia szybszych postępów w zakresie równouprawnienia kobiet - powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor ds. operacyjnych Mary Kay Inc. - Z wielką satysfakcją przedstawiamy aktualny stan realizacji tej obietnicy i prezentujemy wyjątkowe efekty współpracy pomiędzy pięcioma agencjami ONZ a sektorem prywatnym. Programy te stanowią konkretne kroki w kierunku systemowej transformacji, która jest niezbędna, by przygotować grunt pod wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój oraz odporność na wyzwania rynku ze strony przedsiębiorczych kobiet”.

Strategiczne programy, które w sposób szczególny skupiają się na kwestiach płci, stanowią efekt współpracy pomiędzy Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO), Międzynarodowym Centrum Handlu (ITC), UN Global Compact (UNGC), Programem ONZ ds. Rozwoju (UNDP) i ONZ Kobiety przy strategicznym wsparciu i finansowaniu ze strony Mary Kay.

· Cyfrowe narzędzia kreowania potencjału i szkolenia

We współpracy z ITC SheTrades, Akcelerator zaoferuje kierowany program uzupełniony o praktyczne szkolenia dla kobiet z krajów rozwijających się zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu i/lub planujących integrację z regionalnymi i globalnymi łańcuchami wartości. Krajowe sesje szkoleniowe w 2021 r. odbędą się w Brazylii, Kolumbii, Indiach i Meksyku.

Internetowy program dotyczący przedsiębiorczości ma na celu nauczenie przedsiębiorczych kobiet umiejętności projektowania i zakładania biznesów wykazujących potencjał ekonomiczny. Za pośrednictwem 27 interaktywnych modułów obejmujących siedem kluczowych etapów rozwoju biznesu i wzbogaconych przez ponad 200 filmów, uczestnicy nauczą się, jak wprowadzać w życie kulturę przedsiębiorczości, rozwijać pomysły poprzez myśl projektową i metodologie startupów typu lean, przygotować kanwę modelu biznesowego, opracować prezentację biznesu, zidentyfikować źródła finansowania, odnaleźć odpowiednich partnerów, zorganizować mentoring, zbudować zespół i założyć swoją firmę.

Program jest darmowy dla wszystkich użytkowników, nie ma żadnych barier wejścia, a uczestnicy po jego zakończeniu otrzymają certyfikat.

Program ITC SheTrades Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet będzie stopniowo wdrażany od października do grudnia 2021 r. w językach angielskim, hiszpańskim i francuskim. Języki arabski, rosyjski i mandaryński pojawią się w 2022 r. Będzie on dostępny na stronie Akceleratora i bezpośrednio w przestrzeni wirtualnej nauki i aplikacji mobilnej ITC SheTrades od października 2021 r.

· Badania nad przedsiębiorczością

W ramach celów WEA na lata 2020-2021, ILO skupia się na organizowaniu silniejszego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Meksyku i Brazylii. W Meksyku WEA i ILO opublikują wyniki oceny warunków ramowych mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet.

Badanie szczegółowo koncentruje się na handlu i przemyśle w Mexico City i obejmuje omówienie wpływu pandemii COVID-19. Ocena zawiera szereg możliwych do zrealizowania zaleceń, które pozwolą na stworzenie bardziej sprzyjającego środowiska. Zostały one opracowane w ścisłej współpracy z krajowymi partnerami, w tym ze stowarzyszeniami pracodawców, izbami gospodarczymi i stowarzyszeniami kobiet w biznesie, w celu zapewnienia własności krajowej i zrównoważonego rozwoju.

W Brazylii ILO za pośrednictwem WEA współpracuje z SENAI, krajowym liderem w dziedzinie szkoleń technicznych i zawodowych, w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet i sprzyjania dialogowi opartemu na wynikach Oceny WED przeprowadzonej w ramach finansowanego przez UE projektu Win-Win. Program konferencji krajowych i regionalnych, seminariów, szkoleń i kampanii komunikacyjnych został przygotowany w celu nadania i utrzymania tempa rozwoju przedsiębiorczości kobiet.

· Wsparcie i szkolenia w zakresie równouprawnienia płci w zamówieniach realizowanych przez firmy i rządy

Równouprawnienie płci w zamówieniach realizowanych przez firmy i rządy (ang. gender-responsive procurement; GRP) może mieć rewolucyjny wpływ na krajowe i międzynarodowe gospodarki i przyczynić się do upodmiotowienia gospodarczego kobiet. Na całym świecie jedna trzecia małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jest własnością kobiet [1], a mimo to kobiety pozyskują tylko 1% środków na zamówienia dużych korporacji i rządów [2].

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet uczestniczył w Generation Equality Forum w Paryżu (30 czerwca - 2 lipca) w ramach programu „Drivers of Change” („Czynniki Kształtujące Zmianę”), organizując panel pt. „Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement” („Budowanie strategii przełomowych zmian na rzecz równouprawnienia płci w zakupach realizowanych przez firmy i rządy”), którego celem było zwrócenie uwagi na nieproporcjonalnie złożone i powiązane ze sobą przeszkody dla przedsiębiorczości kobiet oraz promowanie strategii kształtowania równouprawnienia płci w zamówieniach.

Główny wkład ONZ Kobiety w działania Akceleratora na rzecz równouprawnienia płci w zamówieniach w 2021 r. obejmuje stworzenie uzasadnienia biznesowego dla GRP poprzez wprowadzenie w lipcu wspólnoty praktyków (CoP) we współpracy z Inicjatywą ONZ Global Compact w celu angażowania interesariuszy z sektora prywatnego.

ONZ Kobiety, przy wsparciu Inicjatywy Global Compact, realizuje także globalne badanie ankietowe dotyczące GRP w różnych sektorach. Obejmuje to rozmowy z ponad 50 spółkami i organizacjami, które wraz z odpowiedziami w ankiecie będą skutkować opracowaniem studiów przypadku i opartego na dowodach narzędzia poparcia dla uzasadnienia biznesowego idei GRP. Narzędzie poparcia zostanie opublikowane do grudnia 2021 r. i będzie wkładem w WEA wspierającym Flagową Inicjatywę Programową ONZ Kobiety „Stymulowanie Równych Szans dla Przedsiębiorczych Kobiet”.

W grudniu ONZ Kobiety dla Europy i Azji Środkowej uruchomi inauguracyjny program pilotażowy w celu zwiększenia możliwości przedsiębiorczych kobiet i sektora prywatnego, by dać impuls przedsiębiorczości kobiet. (1) Budowanie zdolności w zakresie pozyskiwania zamówień wśród kobiet-przedsiębiorców w celu konkurowania o zamówienia z sektora publicznego i prywatnego; (2) wzmacnianie zdolności podmiotów sektora prywatnego w zakresie ustanawiania polityk i praktyk oraz projektowania inicjatyw dotyczących równouprawnienia płci w zamówieniach i inwestycjach.

Ogłoszenie przez Akcelerator kamieni milowych tego programu to tylko najnowszy z szeregu kroków podjętych przez wielostronne partnerstwo w celu podnoszenia świadomości, że przedsiębiorczość stanowi kluczowy aspekt dążenia do równouprawnienia kobiet w 2021 r. i w latach kolejnych.

Podczas Generation Equality Forum w Paryżu Akcelerator ogłosił swoje zaangażowanie w upodmiotowienie 5 mln kobiet przed końcem 2030 r. i zbudowanie ekosystemu wzmocnienia gospodarczego kobiet, który sprzyja rozwojowi, trwałości i odporności na zmiany wśród przedsiębiorczych kobiet.

28 września Akcelerator zorganizuje wirtualne wydarzenie pod nazwą „Joining Forces to Drive Change” („Łączymy siły dla zmiany”), w którym udział weźmie kierownictwo ILO, ITC, UNDP, UNGC i ONZ Kobiety, a słowo wstępne należeć będzie do Mary Kay. Zorganizowane na wysokim szczeblu podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wydarzenie z okazji drugiej rocznicy WEA umożliwi zainteresowanym podmiotom z ekosystemu przedsiębiorczości kobiet wysłuchanie czołowych ekspertów z następujących dziedzin: równość płci i upodmiotowienie kobiet, wkład gospodarczy i społeczny przedsiębiorczości kobiet; wschodzące polityki i praktyki, które można zastosować i powielić globalnie w celu wspierania kobiet będących liderkami biznesu. Rejestracja i zapytania pod tym adresem.

Więcej informacji na temat Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet i pracy wykonanej w okresie dwóch lat jego istnienia: we-accelerate.com.

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) to wielostronna inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości kobiet utworzona podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez pięć agencji ONZ - Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), UN Global Compact (UNGC), Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP), ONZ Kobiety oraz Mary Kay Inc. w celu upodmiotowienia gospodarczego 5 mln kobiet do końca 2030 r.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest maksymalizacja wpływu rozwojowego przedsiębiorczości kobiet na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez budowanie sprzyjającego ekosystemu dla przedsiębiorczych kobiet na całym świecie. Akcelerator jest wyrazem potęgi zmian możliwej dzięki wielostronnemu partnerstwu o unikalnej skali, które wykorzystuje potencjał przedsiębiorczych kobiet.

Więcej informacji w serwisie we-accelerate. Obserwuj organizację w serwisach: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) to wyspecjalizowana agencja ONZ założona w 1919 r., gdy świat podnosił się z gruzów po wyniszczającej wojnie, a jej wizja opiera się na założeniu, że powszechny i trwały pokój jest możliwy tylko na bazie sprawiedliwości społecznej. Główne cele ILO obejmują promowanie praw pracowniczych, wspieranie możliwości godnej pracy, zwiększanie ochrony społecznej i wzmacnianie dialogu w sprawach pracowniczych. Wyjątkowa trójdzielna struktura ILO daje równy głos pracownikom, pracodawcom i rządom, pozwalając na staranne ujmowanie ich oczekiwań w standardach pracowniczych oraz przy opracowywaniu polityk i programów.

Program ILO w zakresie Rozwijania Przedsiębiorczości Kobiet (ILO-WED) jest realizowany w obrębie Działu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME) i funkcjonuje już od prawie dwóch dekad. ILO-WED dąży do zwiększenia szans ekonomicznych kobiet poprzez pozytywne działania wspierające kobiety zakładające, formalizujące i rozwijające swoje przedsiębiorstwa oraz poprzez wprowadzenie tematu równości płci do głównego nurtu dyskusji w zakresie prac ILO nad rozwijaniem przedsiębiorczości. Strona internetowa: www.ilo.org | Twitter - @ILOWED | Facebook – ILO WED (@International Labour Organization).

Międzynarodowe Centrum Handlu

Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC) jest wspólną agencją Światowej Organizacji Handlu i Organizacji Narodów Zjednoczonych. ITC wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach rozwijających się i przechodzących transformację w osiąganiu lepszej konkurencyjności na globalnych rynkach i wnoszeniu wkładu w zrównoważony rozwój gospodarczy w ramach agendy Aid-for-Trade (pomoc na rzecz handlu) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Inicjatywa ITC SheTrades ma na celu połączenie milionów kobiet-przedsiębiorców i firm prowadzonych przez kobiety z rynkami międzynarodowymi do 2021 r. SheTrades współpracuje z rządami, spółkami i organizacjami wsparcia biznesu w zakresie prowadzenia badań, kształtowania wspomagających polityk i przepisów handlowych, ułatwiania finansowania i rozszerzania dostępu do zamówień publicznych i korporacyjnych łańcuchów dostaw. Zapewnia przedsiębiorczym kobietom zróżnicowane środowisko do nauki i elastyczny program nauczania na platformie www.shetrades.com. Więcej informacji na stronie www.intracen.org oraz w profilach ITC w serwisach Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr.

Inicjatywa Global Compact

Jako specjalna inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, Global Compact wzywa wszystkie firmy do dostosowania swoich działań i strategii do dziesięciu uniwersalnych zasad w obszarach praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją. Celem uruchomionej w 2000 r. inicjatywy jest prowadzenie i wspieranie globalnej społeczności biznesowej w zakresie realizowania celów i wartości ONZ poprzez odpowiedzialne praktyki korporacyjne. Jest to największa inicjatywa w zakresie zrównoważonego rozwoju na świecie, podpisana przez 10 tys. firm i 3 tys. sygnatariuszy pozabiznesowych i posiadająca przeszło 60 lokalnych sieci.

Aby uzyskać więcej informacji, obserwuj @globalcompact w mediach społecznościowych i odwiedź ą stronę internetową unglobalcompact.org.

ONZ Kobiety

ONZ Kobiety to podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz równości płci i upodmiotowienia kobiet. Wspierając prawa kobiet i dziewcząt na całym świecie, ONZ Kobiety dąży do przyspieszenia globalnych postępów w zakresie ich respektowania.

ONZ Kobiety wspiera państwa członkowskie ONZ w ustanawianiu globalnych standardów w zakresie osiągania równości płci i współpracuje z rządami i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego w kwestii projektowania praw, polityk, programów i usług niezbędnych dla zapewnienia skutecznej realizacji tych standardów i ich przełożenia na realne korzyści dla kobiet i dziewcząt na całym globie. Globalne wysiłki agencji mają na celu urzeczywistnienie wizji Celów Zrównoważonego Rozwoju dla kobiet i dziewcząt i wspieranie równego udziału kobiet we wszystkich aspektach życia, z naciskiem na cztery strategiczne priorytety: kobiety kierują rządowymi systemami, biorą w nich udział i korzystają z nich; kobiety cieszą się bezpieczeństwem dochodów, godną pracą i samodzielnością finansową; wszystkie kobiety i dziewczęta są wolne od wszelkich form przemocy; kobiety i dziewczęta w większym stopniu przyczyniają się do stałego pokoju i odporności na zmiany oraz w równym stopniu korzystają z zapobiegania katastrofom naturalnym i konfliktom oraz działań humanitarnych. ONZ Kobiety koordynuje również i promuje prace systemowe ONZ nad wspieraniem równouprawnienia kobiet.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 58 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji na stronie marykayglobal.com.

[1] Bank Światowy (2020). Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal cytowane przez World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed – stat!

[2] Vazquez i Sherman (2014). Cytowane przez ONZ Kobiety (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses.

Wersja źródłowa informacji w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005313/en/.

Źródło: Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet

KONTAKT:

Mary Kay Inc.

dział komunikacji korporacyjnej

marykay.com/newsroom

tel. (+1) 972.687.5332

e-mail: media@mkcorp.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.09.2021, 12:53
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ