Newsletter

ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny RR

25.10.2023, 07:47aktualizacja: 25.10.2023, 07:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 447 359,00 390 605,00 95 722,00 84 450,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 310,00 11 537,00 4 346,00 2 548,00
Zysk (strata) brutto 12 932,00 10 059,00 2 767,00 2 222,00
Zysk (strata) netto 10 050,00 7 768,00 2 150,00 1 716,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 741,00 6 877,00 3 796,00 1 519,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 728,00 -3 827,00 -584,00 -845,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 650,00 -2 023,00 -2 707,00 -447,00
Przepływy pieniężne netto, razem 2 363,00 1 027,00 506,00 227,00
Aktywa razem 203 026,00 188 814,00 45 621,00 40 340,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109 451,00 102 974,00 24 594,00 22 000,00
Zobowiązania długoterminowe 6 745,00 6 076,00 1 516,00 1 298,00
Zobowiązania krótkoterminowe 102 706,00 96 898,00 23 078,00 20 702,00
Kapitał własny 93 575,00 85 840,00 21 027,00 18 340,00
Kapitał podstawowy 6 092,00 6 092,00 1 369,00 1 302,00
Liczba akcji 6 091 904,00 6 091 904,00 6 091 904,00 6 091 904,00
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,65 1,28 0,35 0,28
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,36 14,09 3,45 3,01

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 25.10.2023, 07:47
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ