Newsletter

CD PROJEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

28.11.2023, 17:25aktualizacja: 28.11.2023, 17:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 767 692 623 507 167 717 133 001
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 251 356 180 561 54 914 38 516
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 281 152 233 882 61 423 49 890
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 350 364 264 958 76 544 56 518
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 289 981 211 861 63 352 45 192
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 244 768 212 084 53 474 45 240
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -183 968 -321 193 -40 191 -68 514
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 395 -103 788 -22 370 -22 139
Przepływy pieniężne netto razem -41 595 -212 897 -9 087 -45 413
Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 388 100 739 100 388 100 739
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,89 2,11 0,63 0,45
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,89 2,11 0,63 0,45
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,00 19,82 4,75 4,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,99 19,81 4,74 4,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,00 1,00 0,22 0,21
Stan na dzień 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 2 412 731 2 276 331 520 479 485 369
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 189 411 218 771 40 860 46 647
Zobowiązania długoterminowe 40 252 36 186 8 683 7 716
Zobowiązania krótkoterminowe 164 335 208 679 35 451 44 495
Kapitał własny 2 208 144 2 031 466 476 345 433 158
Kapitał zakładowy 99 911 100 771 21 553 21 487

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 28.11.2023, 17:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ