Newsletter

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 30 stycznia – 3 lutego (komunikat)

27.01.2023, 16:30aktualizacja: 27.01.2023, 16:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 30 stycznia – 3 lutego (komunikat)

- Centrum Informacyjne Senatu przekazuje:

Plan posiedzeń komisji senackich

30 stycznia – 3 lutego 2023 r.

Poniedziałek 30 stycznia

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 11.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 902, druki sejmowe nr 2870, 2925 i 2925-A).

Wtorek 31 stycznia 2023 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 13.30, sala 176

· Opinia komisji w sprawie wniosku senator Alicji Chybickiej o zorganizowanie w Senacie wystawy „Onkologia dziecięca”.

Środa 1 lutego 2023 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz. 10.00, sala 176

· Rozpatrzenie ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz

o produktach tradycyjnych (druk senacki nr 895, druki sejmowe nr 2844 i 2871).

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (druk senacki nr 900, druki sejmowe 2900 i 2901)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 12.00, sala 176

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby poza granicami państwa (cd.) (P10-14/19).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w zakresie orzekania przez sąd o kosztach procesu (cd.) (P10-15/21).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/19).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu umożliwienia wypłaty odsetek od zaniżonych emerytur dla osób urodzonych w 1953 r. (cd.) (P10-12/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,

w celu zmiany sposobu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracującego skazanego w ten sposób, aby w pierwszej kolejności były potrącane środki na rzecz uregulowania orzeczonych zobowiązań alimentacyjnych (cd.) (P10-13/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 125 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,

w zakresie wyeliminowania obciążeń finansowych o charakterze podatkowym (potrącenia z wynagrodzenia) stosowanych wobec pracujących osób skazanych (cd.) (P10-60/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych, obchodzonego co roku w dniu 4 czerwca (cd.) (P10-14/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (cd.) (P10-19/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pomocy finansowej dla matek samotnie wychowujących dzieci i jednocześnie spłacających kredyty hipoteczne (cd.) (P10-22/22).

Czwartek 2 lutego

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 9.00, sala 176

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu umożliwienia utrwalania przebiegu posiedzeń komisji penitencjarnej z udziałem skazanego, za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk (P10-62/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 77 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie do art. 77 § 1 materialnych przesłanek umożliwiających zastosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (P10-64/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 77 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez zmianę zasad udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia dla osób wcześniej niekaranych, a skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności (P10-66/22) (uzupełninie petycji).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyjęcia projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej (P10-65/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu umożliwienia osobom skazanym wniesienia kasacji lub skargi nadzwyczajnej z powodu rażącej niewspółmierności kary za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika względnie Rzecznika Praw Obywatelskich (P10-67/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej celem przywrócenia wolności głosu i swobody wypowiedzi w środkach masowego przekazu (P10-68/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw wskazanych w petycji (P10-83/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 98 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,

w celu wprowadzenia ograniczenia liczby kadencji posłów i senatorów oraz ograniczenia wieku sprawowania mandatu posła i senatora do wieku emerytalnego (P10-69/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 105b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez rozszerzenie możliwości korzystania przez skazanych z samoinkasujących aparatów telefonicznych w jednostkach penitencjarnych (P10-70/22).

· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 28 pkt 15 i art. 32 ust. 1 oraz innych przepisów ustawy z dnia

6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (P10-73/22).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ mml/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.01.2023, 16:30
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ