Newsletter

Biznes i finanse

ERBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

08.04.2021, 00:03aktualizacja: 08.04.2021, 00:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 228 344 2 313 363 498 043 537 766
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 70 618 58 400 15 783 13 576
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 64 253 48 886 14 361 11 364
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 50 373 35 044 11 259 8 146
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
Zysk (strata) za rok obrotowy 50 373 35 044 11 259 8 146
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 304 056 -115 818 67 958 -26 923
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 971 -4 870 -5 134 -1 132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -136 698 62 282 -30 553 14 478
Przepływy pieniężne netto, razem 144 387 -58 406 32 271 -13 577
Aktywa razem 1 199 863 1 173 495 260 003 275 565
Zobowiązania długoterminowe 75 695 139 874 16 403 32 846
Zobowiązania krótkoterminowe 813 675 758 805 176 319 178 186
Kapitał własny 310 493 274 816 67 282 64 534
Kapitał zakładowy 1 240 1 281 269 301
Liczba akcji (w szt.) 12 399 359 12 811 859 12 811 859 12 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,04 21,45 5,43 5,04
Średnioważona liczba akcji 12 780 128 12 811 859 12 811 859 12 811 859
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,94 2,74 0,88 0,64

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 08.04.2021, 00:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ