Newsletter

FEERUM SA (14/2021) Zawarcie umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Emitenta oraz przystąpienie przez Emitenta do długu spółki zależnej

25.11.2021, 10:27aktualizacja: 25.11.2021, 10:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2021

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku spółka zależna Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie ("Kredytobiorca") zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr K02047/21 ("Umowa Kredytowa").

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym ("Kredyt") w wysokości 8.000.000,00 zł, przy czym nie więcej niż kwota stanowiąca równowartość 120 % sumy wartości bilansowej ogółu należności handlowych Kredytobiorcy oraz ogółu zapasów kukurydzy Kredytobiorcy zlokalizowanych w Chojnowie przy ul. Okrzei 6. Bank będzie weryfikował wartość bilansową ogółu należności handlowych Kredytobiorcy oraz ogółu zapasów kukurydzy Kredytobiorcy, o których mowa powyżej, w okresach kwartalnych.

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Kredytobiorca jest uprawniony do korzystania z Kredytu w okresie do dnia 30 listopada 2022 roku, w którym to dniu przypada także dzień ostatecznej spłaty Kredytu.

Odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu będą naliczane według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Płatność odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych.

Kredytobiorca zobowiązał się dodatkowo zapewnić, że w okresie obowiązywania Umowy Kredytowej utrzymywane będą, na określonych umownie poziomach: wskaźnik zadłużenia, będący ilorazem zadłużenia netto i EBITDA, obliczany na podstawie kwartalnych skonsolidowanych danych finansowych Emitenta, oraz wskaźnik kapitałowy, będący ilorazem kapitałów własnych i sumy bilansowej, obliczany na podstawie rocznych skonsolidowanych danych finansowych Emitenta.

Ponadto, Kredytobiorca zobowiązał się zapewnić łączną wartość bilansową ogółu swoich należności handlowych oraz ogółu swoich zapasów kukurydzy zlokalizowanych w Chojnowie przy ul. Okrzei 6, na poziomie 120 % kwoty dostępnego Kredytu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej są:

1. zastaw rejestrowy na ogóle zapasów kukurydzy Kredytobiorcy zlokalizowanych w Chojnowie przy ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów,

2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia powyżej wymienionych zapasów kukurydzy,

3. zastaw rejestrowy na ogóle należności handlowych Kredytobiorcy,

4. przystąpienie przez Emitenta do długu wynikającego z Umowy Kredytowej.

W dniu 24 listopada 2021 roku Emitent zawarł z Bankiem umowę przystąpienia do długu ("Umowa Przystąpienia do Długu") na podstawie której Emitent przystąpił do długu Kredytobiorcy wynikającego z Umowy Kredytowej i został dłużnikiem solidarnym odpowiedzialnym za całość zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Kredytowej.

Dodatkowo, Kredytobiorca oraz Emitent złożyli w dniu 24 listopada 2021 roku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie zapłaty wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytowej nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 10:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.