Newsletter

GTC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

26.05.2023, 06:57aktualizacja: 26.05.2023, 06:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Skonsolidowany rachunek wyników
Przychody operacyjne 201 180 193 176 42 717 41 765
Koszty operacyjne (61 870) (53 057) (13 137) (11 471)
Zysk brutto z działalności operacyjnej 139 310 140 119 29 580 30 294
Koszty sprzedaży (2 779) (1 813) (590) (392)
Koszty administracyjne (18 330) (14 898) (3 892) (3 221)
Zysk/(strata) z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę (13 933) 14 167 (2 980) 3 063
Koszty finansowe netto (36 118) (37 216) (7 669) (8 046)
Zysk netto 54 506 70 415 11 556 15 224
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.) 0,09 0,12 0,02 0,03
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.) 574 255 122 574 255 122 574 255 122 574 255 122
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 92 382 100 699 19 616 21 771
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 114 372 218 125 24 285 47 108
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (55 692) 518 838 (11 825) 112 174
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 687 500 1 291 460 147 043 277 584
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31 marca 2023 r. 31 grudnia 2022 r. 31 marca 2023 r. 31 grudnia 2022 r.
Nieruchomości inwestycyjne (ukończone i w budowie) 9 645 080 9 634 734 2 062 898 2 054 358
Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną 707 628 705 389 151 348 150 406
Prawo do użytkowania aktywów (nieruchomości inwestycyjne) 176 509 182 432 37 752 38 899
Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 125 154 124 798 26 768 26 610
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 18 178 242 163 3 888 51 635
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 687 500 539 709 147 043 115 079
Finansowe aktywa trwałe (związane z nieruchomościami inwestycyjnymi) wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 618 943 611 286 132 380 130 341
Pozostałe 510 405 480 968 109 166 102 554
Aktywa łącznie 12 489 397 12 521 479 2 671 243 2 669 882
Zobowiązania długoterminowe 6 677 404 6 724 580 1 428 169 1 433 841
Zobowiązania krótkoterminowe 458 205 471 110 98 001 100 454
Kapitał własny 5 353 788 5 325 789 1 145 073 1 135 587
Kapitał podstawowy 57 426 57 426 12 920 12 920

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 06:57
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ