Newsletter

MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

17.03.2023, 23:25aktualizacja: 17.03.2023, 23:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2022
Przychody 279 073,00 200 588,00 59 525,00 43 820,00
Pozostałe przychody operacyjne 3 041,00 2 460,00 649,00 537,00
Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 455 565,00 540 323,00 97 171,00 118 039,00
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -136 645,00 -108 331,00 -29 146,00 -23 666,00
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej 590 216,00 632 254,00 125 891,00 138 122,00
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 529 092,00 599 455,00 112 854,00 130 957,00
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 422 390,00 480 470,00 90 094,00 104 963,00
Całkowite dochody ogółem 491 452,00 489 204,00 104 825,00 106 871,00
Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 422 390,00 480 470,00 90 094,00 104 963,00
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 19,69 23,23 4,00 5,07
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 164 653,00 164 742,00 35 120,00 35 990,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -508 612,00 -569 827,00 -108 485,00 -124 484,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 477 282,00 421 477,00 101 803,00 92 076,00
Przepływy środków pieniężnych razem bez różnic kursowych 133 323,00 16 392,00 28 438,00 3 581,00
Przepływy środków pieniężnych razem 137 966,00 14 225,00 29 428,00 13 625,00
****
na dzień:
Aktywa trwałe 4 575 262,00 3 457 071,00 975 557,00 751 635,00
Aktywa obrotowe 414 876,00 328 483,00 88 462,00 71 419,00
Aktywa razem 4 990 138,00 3 785 554,00 1 064 019,00 823 054,00
Zobowiązania długoterminowe 2 219 946,00 1 722 350,00 473 347,00 374 473,00
Zobowiązania krótkoterminowe 272 241,00 238 683,00 58 048,00 51 894,00
Kapitał własny, w tym: 2 497 951,00 1 824 521,00 532 624,00 396 687,00
Kapitał zakładowy 5 999,00 5 344,00 1 279,00 1 162,00
Pasywa razem 4 990 138,00 3 785 554,00 1 064 019,00 823 054,00
Liczba akcji (w szt.) 23 994 982,00 21 373 639,00 23 994 982,00 21 373 639,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 104,10 85,36 22,20 18,56

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 17.03.2023, 23:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ