Newsletter

Rimini Street Korea zajmuje 8. miejsce w koreańskim rankingu Best Workplaces™ i zdobywa wyróżnienie w kategoriach Best Workplaces™ for Parents i Most Respected CEO

26.02.2024, 08:58aktualizacja: 26.02.2024, 09:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/ Rimini Street, Inc.
Business Wire/ Rimini Street, Inc.
Firma pozostaje liderem branży dzięki wyjątkowej kulturze miejsca pracy i upodmiotowieniu pracowników.

LAS VEGAS -- (BUSINESS WIRE) -- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), światowy dostawca wsparcia technicznego, produktów i usług z zakresu kompleksowego oprogramowania biznesowego, czołowy dostawca zewnętrznego wsparcia technicznego dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, z dumą ogłasza osiągnięcie, jakim było zajęcie 8 miejsca w krajowym rankingu Best Workplaces™ w Korei, a także cztery dodatkowe nagrody Great Place to Work® 2024 Korea. Wyróżnienia te są kontynuacją licznych nagród kulturalnych i certyfikatów otrzymanych przez Rimini Street na całym świecie.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240222892698/pl/ 

Firma Great Place to Work® jest globalnym autorytetem w takich dziedzinach, jak kultura miejsca pracy, samopoczucie pracowników czy zachowania przywódcze, który sprawdził się jako gwarant najwyższych na rynku przychodów, lojalności pracowników i wzrostu innowacyjności. Nagrody Best Workplaces™ są przyznawane na podstawie szczegółowego kwestionariusza Culture Brief™, którego wyniki są następnie porównywane z wynikami całej branży i podobnych podmiotów w regionie.

„Przyznane Rimini Street przez firmę Great Place to Work® wyróżnienie w postaci nagród Best Workplaces™ w Korei to ważny kamień milowy, wynikający z nieustannego dążenia firmy do stworzenia doskonałego miejsca pracy - twierdzi Hyungwook (Kevin) Kim, regionalny dyrektor generalny w Korei. - Uzyskanie 8. miejsca w rankingu Best Places to Work® w Korei wzmacnia status Rimini Street jako lidera w tworzeniu środowiska, w którym pracownicy czują się doceniani, wspierani i upodmiotowieni”.

Pracownicy koreańskiej filii Rimini Street przodują w tworzeniu inkluzywnego i inspirującego miejsca pracy

Więcej na temat przyznanych nagród:

- Best Workplaces™ for Parents in Korea: Rimini Street angażuje się w tworzenie elastycznego, hybrydowego miejsca pracy dla rodziców, którzy stanowią 72% personelu firmy

- Proud Working Mother in Korea: Hyun-Sook Lim, dyrektor ds. marketingu w Korei, cieszy się uznaniem jako skuteczna liderka uzyskująca doskonałe wyniki dla firmy i osoba, która daje innym pozytywny przykład równowagi między życiem zawodowym i prywatnym

- Great Place to Work® Pioneer Award: Eun-Joo Lee, regionalna menedżer ds. dostarczania rozwiązań technologicznych w regionie Azji i Pacyfiku, ceniona za swoje działania na rzecz tworzenia kultury organizacyjnej sprzyjającej zaangażowaniu pracowników

- Great Place to Work® Innovation Leader: Seunghee (Sunny) Kang, starszy menedżer biura w Korei, wyróżniony za pracę na rzecz kultury organizacyjnej i koordynację działań w regionie

- Most Respected CEO in Korea: Hyungwook (Kevin) Kim, dyrektor generalny regionu w Korei, chwalony za doskonałe przywództwo i styl nacechowany empatią i inspirującą wizją

„Firma Rimini Street dostrzega i docenia wyjątkowe i różnorodne aspiracje i potrzeby naszych pracowników. Aby wesprzeć ich w rozwoju i osiąganiu sukcesów, oferujemy szanse na rozwijanie kariery, solidne świadczenia, elastyczność dzięki formule pracy zdalnej i hybrydowej oraz programy na rzecz zaangażowania, które zbliżają nas do siebie - Seth A. Ravin, prezes i dyrektor generalny Rimini Street. - Jestem wdzięczny naszemu zespołowi w Korei, który uosabia koncepcję bycia śmietanką wśród najlepszych, i którego każdy członek ma wkład w wyjątkową rolę, jaką Rimini Street odgrywa w społeczności”.

Rimini Street, Inc. zatrudnia

Zbuduj swoją karierę w firmie, która stawia ludzi na pierwszym miejscu i inwestuje w społeczność. Odwiedź stronę Rimini Street z ofertami pracy: https://www.riministreet.com/company/careers/ 

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5300 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym naszą zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240222892698/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com 

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.02.2024, 08:58
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ