Newsletter

AB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

20.09.2022, 20:07aktualizacja: 20.09.2022, 20:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 14 030 825,00 13 074 310,00 3 033 495,00 2 888 010,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212 458,00 165 835,00 45 934,00 36 632,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 189 184,00 151 090,00 40 902,00 33 375,00
Zysk (strata) netto 151 112,00 123 720,00 32 671,00 27 329,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 503,00 -211 651,00 -974,00 -46 752,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 554,00 -11 294,00 -5 092,00 -2 495,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 988,00 33 154,00 -2 376,00 7 323,00
Przepływy pieniężne netto, razem -39 045,00 -189 791,00 -8 442,00 -41 923,00
Aktywa razem 3 422 484,00 2 688 334,00 731 206,00 594 659,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 278 645,00 1 695 784,00 486 828,00 375 107,00
Zobowiązania długoterminowe 175 444,00 204 693,00 37 483,00 45 278,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 103 201,00 1 491 091,00 449 344,00 329 829,00
Kapitał własny 1 143 839,00 992 550,00 244 379,00 219 552,00
Kapitał zakładowy 16 188,00 16 188,00 3 459,00 3 581,00
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 9,34 7,64 2,02 1,69
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 9,34 7,64 2,02 1,69
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,66 61,32 15,10 13,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,66 61,32 15,10 13,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EUR) 1,00 0,44 0,22 0,10

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 20.09.2022, 20:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.