Newsletter

ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny RR

28.03.2023, 17:33aktualizacja: 28.03.2023, 17:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody ze sprzedaży 72 460,00 63 836,00 15 455,00 13 978,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 224 463,00 32 920,00 47 877,00 7 208,00
Zysk (strata) brutto 218 975,00 21 787,00 46 707,00 4 771,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 222 906,00 21 787,00 47 545,00 4 771,00
Zysk (strata) netto za rok obrotowy 222 906,00 21 787,00 47 545,00 4 771,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 220 455,00 -15 320,00 47 022,00 -3 354,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50,00 -2 498,00 -11,00 -547,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -22 099,00 -7 364,00 -4 714,00 -1 612,00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 198 306,00 -25 182,00 42 298,00 -5 514,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,22 0,31 0,69 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,22 0,31 0,69 0,07
Średni kurs PLN/EUR * 4,69 4,58
Aktywa razem 1 144 888,00 857 299,00 244 118,00 186 394,00
Zobowiązania długoterminowe 75 036,00 105 398,00 15 999,00 22 916,00
Zobowiązania krótkoterminowe 292 883,00 174 841,00 62 450,00 38 014,00
Kapitał własny 776 970,00 577 059,00 165 669,00 125 464,00
Kapitał podstawowy 69 288,00 69 288,00 14 774,00 15 064,00
Liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,21 8,33 2,39 1,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,21 8,33 2,39 1,81
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 27 715 113,00 20 786 335,00 5 909 532,00 4 519 358,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,40 0,30 0,09 0,07
Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,69 4,60

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 28.03.2023, 17:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ