Newsletter

Biznes i finanse

ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny RR

27.10.2021, 07:37aktualizacja: 27.10.2021, 07:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 314 281,00 295 926,00 69 422,00 67 588,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 660,00 8 466,00 2 576,00 1 934,00
Zysk (strata) brutto 9 846,00 7 421,00 2 175,00 1 695,00
Zysk (strata) netto 7 764,00 5 807,00 1 715,00 1 326,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 461,00 3 752,00 4 078,00 857,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 325,00 -2 775,00 -1 176,00 -634,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 599,00 -3 059,00 -2 783,00 -699,00
Przepływy pieniężne netto, razem 537,00 -2 082,00 119,00 -476,00
Aktywa razem 173 491,00 170 960,00 38 376,00 38 280,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93 105,00 96 631,00 20 595,00 21 637,00
Zobowiązania długoterminowe 6 253,00 45 875,00 1 383,00 10 272,00
Zobowiązania krótkoterminowe  86 852,00 50 756,00 19 212,00 11 365,00
Kapitał własny 80 386,00 74 329,00 17 781,00 16 643,00
Kapitał podstawowy 6 092,00 6 092,00 1 348,00 1 364,00
Liczba akcji 6 091 904,00 6 091 904,00 6 091 904,00 6 091 904,00
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,27 0,95 0,28 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,20 12,20 2,92 2,73

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 27.10.2021, 07:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ