Newsletter

MLP GROUP SA Raport okresowy roczny RR

17.03.2023, 23:13aktualizacja: 17.03.2023, 23:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2022
Przychody 16 311,00 20 949,00 3 479,00 4 577,00
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -22 417,00 -20 328,00 -4 781,00 -4 441,00
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej -6 119,00 268,00 -1 305,00 59,00
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 26 652,00 19 840,00 5 685,00 4 334,00
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 23 022,00 17 978,00 4 911,00 3 927,00
Całkowite dochody ogółem 23 022,00 17 978,00 4 911,00 3 927,00
Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 23 022,00 17 978,00 4 911,00 3 927,00
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1,07 0,87 0,23 0,19
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -5 592,00 3 399,00 -1 193,00 743,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -63 469,00 -124 613,00 -13 538,00 -27 223,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 172 856,00 208 153,00 36 870,00 45 473,00
Przepływy środków pieniężnych razem bez różnic kursowych 103 795,00 86 939,00 22 139,00 18 993,00
Przepływy środków pieniężnych razem 107 850,00 85 724,00 22 139,00 18 727,00
***
xx
na dzień:
Aktywa trwałe 1 066 586,00 899 206,00 227 423,00 195 505,00
Aktywa obrotowe 205 442,00 144 917,00 43 805,00 31 508,00
Aktywa razem 1 272 028,00 1 044 123,00 271 228,00 227 013,00
Zobowiązania długoterminowe 587 535,00 527 333,00 125 278,00 114 653,00
Zobowiązania krótkoterminowe 66 167,00 103 464,00 14 108,00 22 495,00
Kapitał własny, w tym: 618 326,00 413 326,00 131 842,00 89 865,00
Kapitał zakładowy 5 999,00 5 344,00 1 279,00 1 162,00
Pasywa razem 1 272 028,00 1 044 123,00 271 228,00 227 013,00
Liczba akcji (w szt.) 23 994 982,00 21 373 639,00 23 994 982,00 21 373 639,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 25,77 19,34 5,49 4,20

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 17.03.2023, 23:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ